Skip to content

Działka budowlana – ul. Krakowska

Działka gruntowa, niezabudowana, zlokalizowana przy ul. Krakowskiej w Jaworznie. Działka o kształcie prostokąta, o proporcjach umożliwiających zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie. Działka stanowi teren niezagospodarowany, porośnięty roślinnością niską, dość licznie drzewami, teren wymagający przeprowadzenia prac niwelacyjnych. W północnej części działki zlokalizowany jest żelbetowy słup telekomunikacyjny, z przebiegającą ponad działką siecią teletechniczną oraz podziemna sieć telekomunikacyjna. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane i niezagospodarowane. Działka położona przy drodze o powierzchni asfaltobetonowej. Działka przylega bezpośrednio do pasa drogowego drogi krajowej nr 79 ul. Krakowskiej, klasy GP. Informacje dot. możliwości i warunków uzyskania zezwolenia na urządzenie zjazdu uzyskać można w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Jaworznie.

 • Działka gminna nr 3381/1 o pow. 2478 m² w obrębie geodezyjnym Byczyna (306) m. Jaworzna, położona przy ul. Krakowskiej w Jaworznie

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 • MNU12 – Zabudowa mieszkaniowo – usługowa o niskiej intensywności.
  1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej niskiej intensywności, oznaczonych symbolami MNU01 –
  MNU19, z zastrzeżeniem § 2, ustala się poniższe przeznaczenia terenów:
  1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa mieszkaniowo-usługowa;
  2) zabudowa usługowa obejmująca usługi społeczne, gastronomiczne, handel detaliczny i drobne rzemiosło,
  również występująca jako jedyne zagospodarowanie działki – w szczególności usługi takie jak np.: sklepy
  osiedlowe, służba zdrowia, opieka społeczna, gabinety i biura świadczące usługi specjalistyczne,
  z zastrzeżeniem pkt 4;
  3) budynki gospodarcze i garaże powiązane z przeznaczeniami wymienionymi w pkt 1 i 2;
  4) ograniczenia zagospodarowania:
  a) prowadzona działalność usługowa nie może wprowadzać uciążliwości dla sąsiadującej zabudowy
  mieszkaniowej, w szczególności w zakresie emisji hałasu, zapylenia i odorów oraz związanych ze
  stałym parkowaniem pojazdów na drogach obsługujących,
  b) zakazuje się prowadzenia działalności gospodarczych na otwartym terenie, takich jak: składowanie
  materiałów, towarów i produktów oraz postój maszyn i pojazdów budowlanych, maszyn i ciągników
  rolniczych, pojazdów ciężarowych i przyczep do przewozu ładunków oraz osób o masie całkowitej
  przekraczającej 3,5 tony,
  c) zakazuje się lokalizacji obiektów handlu hurtowego, giełdowego i targowiskowego,
  d) zakazuje się zbierania, gromadzenia i przetwarzania odpadów, jako działalności podstawowej.

Obowiązuje mpzp dla terenu górniczego „Byczyna” w Jaworznie
zobacz

Uzbrojenie sąsiednich terenów stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: W dziale III KW wpisana jest odpłatna służebność drogi przez ww. działkę, pasem szerokości 7 m wzdłuż granicy z działkami oznaczonymi l. kat 3833 i 3384 od ul. Krakowskiej, na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych działki l. kat 3385/7. 

Skip to content