Skip to content

Działki budowlane przy ul. Jesionowej na sprzedaż – przetarg

29 marca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych działek budowlanych, położonych przy ul. Jesionowej w Jaworznie.

W ustnym przetargu nieograniczonym sprzedawane będą;
– działka nr 3332 o powierzchni 611 m² i 3179 o powierzchni 151 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna
z udziałem 1/10 cz. dz. nr 3326 o powierzchni 820 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,

– działka nr 3328 o powierzchni 695 m² i 3177 o powierzchni 3 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna
z udziałem 1/10 cz. dz. nr 3326 o powierzchni 820 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,

– działka nr 3323 o powierzchni 675 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna
z udziałem 1/10 cz. dz. nr 3326 o powierzchni 820 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,

– dz. nr 3327 o powierzchni 693 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna
z udziałem 1/10 cz. dz. nr 3326 o powierzchni 820 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,

– dz. nr 3331 o powierzchni 736 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna
z udziałem 1/10 cz. dz. nr 3326 o powierzchni 820 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna.

Działki objęte są księgą wieczystą Nr KA1J/00011777/8, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone w rejonie ul. Jesionowej w Jaworznie. Działki stanowią nieruchomości o regularnych kształtach pozwalających na optymalną zabudowę zgodnie z przeznaczeniem. Działki porośnięte trawą i pojedynczymi drzewami. Działki niezagospodarowane. Nieruchomości zlokalizowane w dzielnicy nowo budowanej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych. Działki położone przy drodze publicznej ulicy Jesionowej. Droga publiczna z jezdnią o nawierzchni asfaltobetonowej. Działki będą posiadały dostęp do ulicy Jesionowej poprzez udział 1/10 części w działce dojazdowej nr 3326 o nieurządzonej nawierzchni. Przez działkę dojazdową nr 3326 przebiegają sieci: kanalizacja sanitarna i wodociągowa.
MZDiM: Obsługa działek winna odbywać się poprzez działkę nr 3326 w obr. 122 przeznaczoną pod drogę wewnętrzną, przy czym ewentualny zjazd z tej drogi na działkę nr 3332 obr. 122 powinny być usytuowane w jak największej odległości od połączenia działki nr 3326 obr. 122 z drogą ul. Jesionową.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 19MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
1) dz. nr 3332 i 3179 z udz. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 184.920,00 zł,
2) dz. nr 3328 i 3177 z udz. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 170.780,00 zł,
3) dz. nr 3323 z udz. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 165.600,00 zł,
4) dz. nr 3327 z udz. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 169.630,00 zł,
5) dz. nr 3331 z udz. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 179.170,00 zł.
Do cen nieruchomości uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
1) dz. nr nr 3332 i 3179 z udz. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 28.000,00 zł,
2) dz. nr nr 3328 i 3177 z udz. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 25.600,00 zł,
3) dz. nr 3323 z udz. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 25.000,00 zł,
4) dz. nr 3327 z udz. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 25.400,00 zł,
5) dz. nr 3331 z udz. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 26.800,00 zł.
wnieść należy w terminie do 22 marca 2023 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr … z udz. 1/10 cz. dz. 3326 w obr. geod. 122” (wpisać należy nr działki/ek, którego dotyczy wadium). Za wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargów: 29 marca 2023 r. sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:30.

Zobacz pełną treść ogłoszenia o przetargu

ul. Jesionowa, Jaworzno

Zobacz aktualnie dostępne działki przy ul. Jesionowej:

https://nowa.invest-in-jaworzno.pl/teren-mieszkaniowy-ul-jesionowa/

Skip to content