Skip to content

Działki budowlane przy ul. Kasztanowej na sprzedaż

14 września w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnych działek budowlanych zlokalizowanych przy ul. Kasztanowej w Jaworznie.

Oznaczenie nieruchomości:
➢ działka nr 6515 o pow. 1036 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna,
➢ działka nr 6516 o pow. 1051 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna,
stanowiące własność Gminy Miasta Jaworzna, położone przy ul. Kasztanowej w Jaworznie, objęte księgą wieczystą Nr KA1J/00014209/7 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Opis nieruchomości: przedmiotowe działki zlokalizowane są w Jaworznie przy ul. Kasztanowej, w dzielnicy Jeziorki. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa oraz tereny leśne. W sąsiedztwie działki nr 6516 zlokalizowany jest budynek użytkowy (warsztatowy), w dalszej odległości znajdują się placówki oświatowe oraz handlowe.

Nieruchomości stanowią teren niezabudowany i niezagospodarowany, ze spadkiem w kierunku północnym. Bezpośrednio działki płaskie (za wyjątkiem południowo – wschodniego fragmentu działki 6516), porośnięte roślinnością niską, pomiędzy chodnikiem ulicy Kasztanowej, a działkami nr 6515 i 6516 znajduje się szpaler drzew o charakterze parkowym. Drzewa te znajdują się w strefie nieprzekraczalnej linii zabudowy (wyłączonej z zabudowy). Działki wymagają niewielkich prac niwelacyjnych. Pomiędzy działkami, a poziomem chodnika ul. Kasztanowej różnica poziomów rzędu 1 m. Działki nie wykazują cech podmokłości. Działki posiadają kształty regularne, zbliżone do prostokątów.

Działki nr 6515 i 6516 posiadają możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej ogólnospławnej i telekomunikacji.

Zgodnie z informacją Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na terenie działek nr 6515 i 6516 w obr. Byczyna, usytuowane są odpływy z wpustów odwadniających ul. Kasztanową. Urządzeń nie można zlikwidować z uwagi na brak możliwości przepięcia odwodnienia

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: MN07 – „mieszkalnictwo jednorodzinne w zespołach osiedlowych”.

Ceny wywoławcze działek (netto):
➢ działka nr 6515
w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna: 129.840,00 zł,
działka nr 6516 w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna: 131.790,00 zł.
Do cen nieruchomości uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
➢ dla działki nr 6515 w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna – 19.500,00 zł,
➢ dla działki nr 6516 w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna – 19.800,00 zł,
wnieść należy w terminie do 7 września 2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr … w obr. geod. Byczyna” (w miejsce kropek wpisać należy nr działki, której wadium dotyczy).

Termin i miejsce przetargu: 14 września 2022 r., sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 33, od godziny 11:00.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej

Skip to content