Skip to content

Działki przy ul. 700-lecia – przetarg

27 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gminnych, położonych przy ul. 700-lecia w Jaworznie.

Oznaczenie nieruchomości. Działki gminne, położone przy ul. 700-lecia w Jaworznie:
– działka nr 4615 o powierzchni 1099 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna,
– działka nr 4621 o powierzchni 519 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna,
– działka nr 4622 o powierzchni 518 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna,
– działka nr 4624 o powierzchni 505 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna.

Działki objęte są księgą wieczystą Nr KA1J/00016328/1, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Jaworznie przy ul. 700-lecia, obejmująca działki nr 4615, 4621, 4622, 4624 obr. geod. Jeleń m. Jaworzna. Teren płaski, z lekkim spadkiem w kierunku
południowo-zachodnim. Teren porośnięty trawą oraz licznymi drzewami iglastymi oraz krzewami. Najbliższe otoczenie stanowi wolnostojąca zabudowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane porośnięte zielenią.
W południowo-wschodnich granicach działek przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia. Natomiast w granicach północno-zachodnich działek przebiega podziemna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia zasilająca latarnie oświetlenia ulicznego. W sąsiedztwie działek zlokalizowana jest napowietrzna linia telekomunikacyjna. Przez ww. działki przebiega czynna linia kablowa 20 kV typu HAKnFTA 3×240 mm2 wybudowana w 1978 roku relacji Błonie – Piekarnia Jeleń, stanowi ona niezbędny element układu zasilania dzielnicy Jeleń. Linia ta znajduje się na majątku i w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Na działce nr 4615 zlokalizowane są: podziemne sieci elektroenergetyczne, słup teletechniczny wraz z siecią napowietrzną teletechniczną oraz słup elektroenergetyczny wraz z siecią napowietrzną elektroenergetyczną, przez środek działki przebiega przyłącze wody do nieruchomości nr 3833/374. Na działce nr 4621 zlokalizowane są: podziemne sieci elektroenergetyczne, słupy elektroenergetyczne wraz z siecią napowietrzną elektroenergetyczną i teletechniczną.
Na działce nr 4622 zlokalizowane są: podziemne sieci elektroenergetyczne, słupy elektroenergetyczne
wraz z siecią napowietrzną elektroenergetyczną. Na działce nr 4624 zlokalizowane są: podziemne sieci elektroenergetyczne, słup elektroenergetyczny wraz z siecią napowietrzną elektroenergetyczną oraz przyłącze wody do nieruchomości nr 3833/404.
Zgodnie z opinią Geologa Powiatowego, działki zlokalizowane są w terenach powodziowych rzeki Przemszy.
Działki posiadają bezpośredni dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej- sieci energetycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej, gazociągu i teletechniki. Do działek dojazd możliwy jest od ul. 700-lecia. Ulica 700-lecia posiada nową nawierzchnię asfaltobetonową, z krawężnikami, jednostronnym chodnikiem, z progami zwalniającymi. Ulica jest oświetlona.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
27MN1 -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
1) działka nr 4615 o pow. 1099 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 191 050,00 zł
2) działka nr 4621 o pow. 519 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 90 220,00 zł
3) działka nr 4622 o pow. 518 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 90 050,00 zł
4) działka nr 4624 o pow. 505 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 87 790,00 zł
Do cen działek uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
1) dla działki nr 4615 o pow. 1099 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 29 000,00 zł
2) dla działki nr 4621 o pow. 519 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 14 500,00 zł
3) dla działki nr 4622 o pow. 518 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 14 000,00 zł
4) dla działki nr 4624 o pow. 505 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 13 500,00 zł

wnieść należy w terminie do 20 kwietnia 2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr …. w obr. geod. Jeleń” (wpisać należy nr działki, której wadium dotyczy).

Termin i miejsce przetargów: 27 kwietnia 2022 r. Sala Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, od godziny 11:20.

Zobacz pełną treść ogłoszenia o przetargu

Skip to content