Skip to content

Działka usługowa przy ul. Wachlowskiego

Działka usługowa
przy ul. Wachlowskiego

Informacje

Działka gminna nr 176/15 o powierzchni 2528 m² w obr. geod. 1024 m. Jaworzna, położona przy ul. Wachlowskiego w Jaworznie.

Położenie działki w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej (Osiedle Sfera i Sfera Południe) oraz jednorodzinnej stanowi istotny czynnik sprzyjający rozwojowi działalności handlowej, zapewniając stały przepływ klientów z pobliskich osiedli.
Dodatkowo, w okolicy nieruchomości znajdują się obiekty oświatowe, użyteczności publicznej oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, co sprzyja różnorodnym potrzebom społeczności lokalnej i zwiększa atrakcyjność lokalizacji dla potencjalnych klientów.
Działka usytuowana jest bezpośrednio przy Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera, która corocznie przyciąga wielu turystów.

Na załączonej grafice:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Sfera południe” w Jaworznie

 • U – teren zabudowy usługowej.
  1.
  Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu zabudowy usługowej U:
  1)
  przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług publicznych oraz usług biurowych, handlu i gastronomii, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. a;
  2)
  przeznaczenie dopuszczalne – lokale usługowe inne niż przeznaczenie podstawowe określone w pkt 1, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. a;
  3)
  zakazuje się:
  a)
  usług handlu hurtowego i giełdowego, sprzedaży paliw i pojazdów, warsztatów samochodowych i związanych z obsługą pojazdów, baz i składów budowlanych oraz innych działalności magazynowych i składowych,
  b)
  sytuowania garaży wolnostojących lub zespołów garaży oraz budynków gospodarczych;
  4)
  przy kształtowaniu zagospodarowania terenu wokół budynków należy zapewnić możliwość komunikacji pieszej z sąsiadującym terenem MW.

 • MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  1.
  Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
  MW:

  1)
  przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
  2)
  przeznaczenie dopuszczalne: zieleń wypoczynkowa wraz z urządzeniami sportu i rekreacji;
  3)
  zasady zagospodarowania terenu:
  a)
  budynki mieszkalne wielorodzinne należy sytuować w zespołach zabudowy mieszkaniowej;
  b) zakazuje się sytuowania garaży wolnostojących lub zespołów garaży oraz budynków gospodarczych.

 LINK do MPZP „Sfera południe”

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Uzbrojenie terenów sąsiednich:
– sieć
energetyczna (kablowa i napowietrzna),
– sieć wodociągowa,
– sieć kanalizacyjna,
– gazociąg.

Informacja tut. Biura ds. Geologii: należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z płytkiej eksploatacji górniczej
oraz wychodni utworów węglanowych.

Galeria

 

Interaktywna Mapa

Skip to content