Skip to content

Projekty unijne

Projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” realizowany jest przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w partnerstwie z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach oraz Miastem Jaworzno.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności o zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP z terenów rewitalizowanych, poprzez dostarczenie usług rozwojowych, doradczych i szkoleniowych zgodnie z ich potrzebami oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

Grupa docelowa

Odbiorcami wsparcia mogą być przedsiębiorstwa sektora MŚP, które:

Poziom dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych wynosi 100 000,00 zł.

O projekcie:

Cel projektu: wzmocnienie konkurencyjności i zdolności adaptacyjnych 134 przedsiębiorstw sektora MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego poprzez poprawę kompetencji i/lub kwalifikacji 707 pracowników tych przedsiębiorstwzgodnie z ich potrzebami.

Planowane efekty projektu:

  • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w projekcie: 134
  • Liczba pracowników objętych wsparciem w projekcie: 707 osoby
  • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w projekcie: 273 osoby
  • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek w wieku 50 lat i więcej: 94 osoby

Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Działanie: 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

Poddziałanie: 8.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.12.2023

Wartość projektu: 8 563 435,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 767 429,86 zł

Biuro projektu:

Ul. Bojkowska 37 budynek 4 Maszynownia pok. 122

44-100 Gliwice

Tel. 534 657 310

Tel. 32 461 29 14

Mail: psf.zit@gapr.pl

* * *

Punkt Obsługi Przedsiębiorców w Jaworznie:

Obszar realizacji projektu: Podregion sosnowiecki

Urząd Miejski w Jaworznie

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej

Plac Górników 5 , pokój 228

tel. 32 618 17 13, 32 618 18 84

e-mail: rg@um.jaworzno.pl

Punkt czynny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie

pn-śr 8:00 – 16:00

czw: 8:00 – 17:00

pt: 8:00 – 15:00

Skip to content