Skip to content

Działka inwestycyjna dla dewelopera

Teren inwestycyjny z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Powierzchnia: 11 330 mkw.
Uzbrojenie: sieć energetyczna i wodociągowa, kanalizacja i gazociąg.
Forma zbycia: przetarg.

Kompleks działek o kształcie i proporcjach pozwalających na zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Działki zlokalizowane w śródmieściu, w sąsiedztwie nowej zabudowy jednorodzinnej. W pobliżu znajduje się szkoła podstawowa (w odległości ok. 300 m).

Zaletą nieruchomości jest również doskonały dostęp do dobrze rozwiniętej sieci drogowej (bezpośrednie połączenie z Obwodnicą Północną Śródmieścia) oraz infrastruktury rowerowej (nieopodal przebiega trasa rowerowa prowadząca do GEOsfery i Parku Gródek, a także do centrum miasta).

Ścisłe centrum miasta (Rynek, Planty, galeria handlowa, centrum przesiadkowe) w zasięgu 15-minutowergo spaceru (1 km). Teren na wzniesieniu z walorami widokowymi.

 

Jeśli jesteś zainteresowany świetną lokalizacją
pod nowe osiedle mieszkaniowe skontaktuj się z nami!

 

Zobacz szczegółowe informacje dotyczące gruntu inwestycyjnego

Kompleks nieruchomości o łącznej powierzchni 11 330 m2 składający się z działki nr: 105/11 o pow. 4835 m2 i 105/14 o pow. 6495 m2 w obr. geod. 265 m. Jaworzna, zlokalizowane w rejonie ulic Kołłątaja i Wandy w Jaworznie.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Termin i miejsce przetargu: 9 września 2020 r. sala 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 33, o godzinie 10:30

Wadium wnieść należy w terminie do 2 września 2020 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (odpowiednia kwota wadium oraz numer rachunku bankowego znajduje się w ogłoszeniu o przetargu).

Ogłoszenie o przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

 

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
KDD – tereny drogi publicznej klasy „dojazdowa”

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń wypoczynkowa wraz z urządzeniami sportu i rekreacji.
Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN:
1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01;
2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8;
3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%;
4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 40%;
5) maksymalna wysokość zabudowy:
a) dla budynku mieszkaniowego jednorodzinnego – nie wyżej niż 9 m,
b) dla garaży i budynków gospodarczych – nie wyżej niż 3 m
6) maksymalna wysokość budowli – dla obiektów uzbrojenia terenu nie wyżej niż 10 m, dla innych budowli nie wyżej niż 3 m;
7) geometria dachów – ustala się dachy płaskie i/lub dachy o kącie nachylenia od 20st. do 40st., przy czym dla budynkow o wysokości powyżej 8 m ustala się dachy dwu- i wielospadowe.

Zapoznaj się z obowiązującym mpzp w rejonie ul. Wandy

Uzbrojenie terenów sąsiednich: sieć energetyczna i wodociągowa, kanalizacja sanitarna, gazociąg i teletechnika w dalszej odległości.
W odległości około 50 mb od granic kompleksu przebiega sieć ciepłownicza.
Działki posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez wyznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego drogę, która na dzień dzisiejszy nie jest drogą urządzoną.
Równolegle do południowych granic działek przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia. Przez działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia.

Informacja Biura ds. Geologii: działki zlokalizowane są w granicach obszaru płytkiej eksploatacji górniczej do 80 m w OG ZG „Sobieski”. Inwestycje budowlane należy poprzedzić wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

 

Przetarg już 9 września 2020 r. – Skontaktuj się z nami!