Skip to content

Działka mieszkaniowa – ul. Brzozowa

Przedmiotowe działki zlokalizowane są w Jaworznie na terenie dzielnicy Dąbrowa Narodowa.

Nieruchomości położone są w bezpośrednim otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych. W dalszej odległości znajdują się tereny zadrzewione i zalesione, podstawowe zaplecze handlowo-usługowe, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe. Przedmiotowe działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi dojazdowej, ulicy Brzozowej, która jest drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomości mają kształt regularny, zbliżony do prostokąta, pozwalający na racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Nieruchomości porośnięte trawą oraz nieprzedstawiającymi wartości nielicznymi drzewami i krzewami. Działki na dzień oględzin nie wykazywały cech podmokłości. Teren płaski, niezagospodarowany, usytuowany powyżej poziomu ulicy (skarpa).

Teren mieszkaniowy – ul. Brzozowa
  • działka nr 104 o pow. 592 m² i 59/5 o pow. 501 m² w obr. geod. 114 m. Jaworzna,

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Termin i miejsce przetargu: 9 września 2020 r. godz. 11:30 sala 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33.

Wadium wnieść należy w terminie do 2 września 2020 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (odpowiednia kwota wadium oraz numer rachunku bankowego znajduje się w ogłoszeniu o przetargu).

Ogłoszenie o przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • 5MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomości posiadają możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, sieci wodociągowej (w ulicy Brzozowej) oraz sieci teletechnicznej i sieci gazowej (w dalszej odległości – w ulicy Źródlanej).

Obecnie przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie terenu. Przez działkę 104 i 105 zaprojektowana jest kanalizacja sanitarna. Odległość planowanej zabudowy od zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej powinna wynosić min. 3,0 m, licząc od skrajni przewodu.