Skip to content

Teren mieszkaniowy – ul. Rejtana

Działki położone są na terenie osiedla Dąbrowa Narodowa w Jaworznie, po wschodniej stronie ul. Rejtana. Działki stanowią tereny niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością niską w stanie dzikim i pojedynczą wysoką. W sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna ul. Syrokomli i Rejtana.

Kompleks nr I działka nr 94 w kształcie foremnego prostokąta i łącznik z działką drogową nr 98/5 poprzez działkę nr 95, teren działek wymagający makroniwelacji, porośnięty trawą i nieprzedstawiającymi wartości krzakami. Nieruchomość jest nieogrodzona. Nieruchomość ma możliwość dostępu do infrastruktury technicznej — sieci energetycznej (napowietrznej), wodociągu, teletechniki. Przez działki nie przebiega żadne kolidujące uzbrojenie.
Kompleks nr II działka nr 96 w kształcie foremnego prostokąta i połączony z nią łącznik z działką drogową nr 98/5 poprzez działkę nr 98/2, teren działek wymagający makroniwelacji, porośnięty trawą i nieprzedstawiającymi wartości krzakami. Nieruchomość ma możliwość dostępu do infrastruktury technicznej — sieci energetycznej (napowietrznej), wodociągu, teletechniki. Przez działki nie przebiega żadne kolidujące uzbrojenie.

Działka drogowa nr 98/5 w kształcie wydłużonego prostokąta.

 

Teren mieszkaniowy - ul. Rejtana
  • kompleks I – działki nr nr 94 o pow. 998 m² i 95 o pow. 187 m² wraz z udziałem 1/3 w działce nr 98/5 o pow. 410 m² w obr. geod. 111 m. Jaworzna,
  • kompleks II – działki nr nr 96 o pow. 933 m² i 98/2 o pow. 213 m² wraz z udziałem 1/3 w działce nr 98/5 o pow. 410 m² w obr. geod. 111 m. Jaworzna

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Termin i miejsce przetargu: 29 lipca 2020 r. godz. 10:50 sala 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33.

Wadium wnieść należy w terminie do 22 lipca 2020 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (odpowiednia kwota wadium oraz numer rachunku bankowego znajduje się w ogłoszeniu o przetargu).

Ogłoszenie o przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • 13MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowi sieć: elektryczna i wodociągowa, teletechniczna, w pobliżu również sieć gazowa.

Przedmiotowe działki położone są w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego, w granicach klasy Iia dużych zagrożeń wystąpienia deformacji nieciągłych – nakazuje się wykonanie pełnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wg przepisów szczególnych. Badania geofizyczne powinny być wykonane co najmniej dwiema metodami. Wymagane są badania geofizyczne o dużej rozdzielczości i zasięgu do kilkunastu metrów oraz mniejszej rozdzielczości do głębokości kilkudziesięciu metrów w zależności od głębokości eksploatacji. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzgodnić warunki realizacji zamierzenia inwestycyjnego z właściwym organem nadzoru górniczego.

Informacja MZDiM: nabywcy ww. działek zobowiązani będą wystąpić do zarządcy dróg o wyrażenie zgody na lokalizację zjazdu z ul. Rejtana, a następnie wykonać drogę dojazdową na działce nr 98/5 w obr. geod. 111 m. Jaworzna, wydzieloną do obsługi komunikacyjnej zbywanych nieruchomości. Nabywca kompleksu I zobowiązany będzie wykonać także drogę dojazdową na działce nr 95, nabywca kompleksu II odpowiednio na działce nr 98/2.