Skip to content

Teren mieszkaniowy – ul. Storczyków II

Kompleks 2: kompleks działek o łącznej powierzchni 631 m2 ma kształt nieregularny, zbliżony do trójkąta. Teren działek niezagospodarowany, pofałdowany, porośnięty trawą.

Kompleks 3: kompleks działek o łącznej powierzchni 739 m2 ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta; teren działek niezagospodarowany, pofałdowany, porośnięty trawą.

Teren mieszkaniowy – ul. Storczyków II
  • Kompleks 2: działki nr 83/1 o powierzchni 325 m2, nr 100/3 o powierzchni 275 m2, nr 101/3 o powierzchni 31 m2, w obr. geodezyjnym 68 m. Jaworzna – łączna powierzchnia 631 m2.
  • Kompleks 3: działki nr 85/5 o powierzchni 219 m2, nr 86/5 o powierzchni 278 m2, nr 87/11 o powierzchni 242 m2 wraz z udz. 12/36 części w działkach nr 100/4 o pow. 419 m² i 87/10 o pow. 9 m² w obr. geod. 68 m. Jaworzna – łączna powierzchnia 739 m2.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

 Termin i miejsce przetargów: 2 grudnia 2020 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:30.

Ogłoszenie o przetargu: kliknij tutaj

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • działki nr 85/5, 86/5, 87/11, 87/10 w obr. 68 położone są w terenie oznaczonym symbolem: 4MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
  • działka nr 100/4 w obr. 68 położona jest w terenach oznaczonych symbolami (odpowiednio w częściach wynikających z wyrysu z planu): 4MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, niewielki fragment 1KDD – tereny drogi publicznej klasy „dojazdowa”,
  • działki nr 83/1, 100/3, 101/3 w obr. 68 położone są w terenach oznaczonych symbolami (odpowiednio w częściach wynikających z wyrysu z planu): 4MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 1KDD tereny drogi publicznej klasy „dojazdowa”,
  • działki nr 106/1, 106/2, 83/4, 83/5 w obr. 68 położone są w terenach oznaczonych symbolem 2MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Zapoznaj się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Narodowa II”

Kompleksy 2 i 3: Działki posiadają dostęp do drogi publicznej lokalnej o nawierzchni gruntowej. W sąsiedztwie nieruchomości podstawowe sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz gazowej.