Skip to content

Działki budowlane – ul. Jesionowa (II)

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone w rejonie ul. Grabowej i ul. Jesionowej w Jaworznie. Działki o kształtach regularnych, pozwalających na optymalną zabudowę zgodnie z przeznaczeniem. Działki porośnięte trawą i pojedynczymi drzewami. Działki niezagospodarowane. Przez działki nr 6112, 6111, narożnik dz. nr 6110 oraz dz. nr 6113, 6116, 6117 przebiega linia elektroenergetyczna. Nieruchomości zlokalizowane w dzielnicy nowo budowanej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych. Działki położone w rejonie będących w budowie dróg publicznych ulic Jesionowej i Grabowej. Przewiduje się realizację dróg z jezdnią o nawierzchni asfaltobetonowej z kanalizacją deszczową. Działki będą posiadały dostęp do ulicy Jesionowej poprzez działkę nr 6113. 

  • działka nr 6106 o powierzchni 629 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
  • działka nr 6111 o powierzchni 595 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
  • działka nr 6117 o powierzchni 834 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
  • działka nr 6119 o powierzchni 1086 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
  • działka nr 6120 o powierzchni 908 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
  • działka nr 6122 o powierzchni 589 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
  • działka nr 6123 o powierzchni 536 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,

Wraz ze sprzedażą każdej z ww. działek, zbywane będą udziały wynoszące po 1/16 części działki nr 6113 o powierzchni 1464 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna, w celu uzyskania przez ww. działki dostępu do drogi publicznej.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zainteredowała Cię oferta nieruchomości? Skontaktuj się z nami i zapytaj o termin przetargu.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • 21MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działki nie posiadają dostępu do infrastruktury technicznej.
Przewiduje się realizację dróg z jezdnią o nawierzchni asfaltobetonowej z kanalizacją deszczową.

MZDiM: wydawanie zezwoleń na zjazdy będzie możliwe dopiero po zakończeniu budowy drogi na działce nr 3334 w obr. 122. Z uwagi na możliwą przyszłą rozbudowę układu drogowego w tym rejonie, ewentualne zjazdy na działki nr 6112 i 6123 powinny być usytuowane w jak największej odległości od połączenia działki nr 6113 z drogą – ul. Jesionową.
Biuro ds. Geologi: z uwagi na możliwość wystąpienia deformacji nieciągłych, każda inwestycja budowlana winna zostać poprzedzona wykonaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Skip to content