Skip to content

Działki budowlane przy ul. Jesionowej na sprzedaż

5 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych działek budowlanych, położonych przy ul. Jesionowej (Dąbrowa Narodowa) w Jaworznie.

W ustnym przetargu nieograniczonym sprzedawane będą:

  • działka nr 3323 o powierzchni 675 m² z udziałem 1/10 cz. dz. nr 3326 o pow. 820 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
  • działka nr 3324 o powierzchni 649 m² i działka nr 23/26 o powierzchni 39 m² z udziałem 1/10 cz. dz. nr 3326 o pow. 820 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna.

Działki nr nr 3323, 3324 w obr. geod. 122 m. Jaworzna objęte są księgą wieczystą Nr KA1J/00011777/8; działka nr 23/26 w obr. geod. 122 m. Jaworzna – KW Nr KA1J/00009513/3; działka nr 3326 – KW KA1J/00049387/2; prowadzonymi w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Sprzedawane działki to nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone w rejonie ul. Jesionowej w Jaworznie. Działki stanowią nieruchomości o regularnych kształtach pozwalających na optymalną zabudowę zgodnie z przeznaczeniem. Działki porośnięte trawą i pojedynczymi drzewami. Działki niezagospodarowane. Przez działkę nr 3324 przebiega nieczynna napowietrzna linia elektroenergetyczna (do likwidacji) wraz ze słupem energetycznym przy granicy z działką nr 3327.
Nieruchomości zlokalizowane w dzielnicy nowobudowanej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych. Działki położone są w rejonie drogi o nawierzchni asfaltobetonowej – ulicy Jesionowej. Działki posiadają dostęp do ulicy Jesionowej poprzez udział 1/10 części w działce dojazdowej nr 3326 o nieurządzonej nawierzchni. W działce dojazdowej nr 3326 przebiegają sieci kanalizacyjna i wodociągowa.
MZDiM: Obsługa działek winna odbywać się poprzez działkę nr 3326 w obr. 122 przeznaczoną pod drogę wewnętrzną.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 19MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zapoznaj się z treścią mpzp https://bip.jaworzno.pl/api/files/53839


Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
1. dz. nr 3323 z udz. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 165.600,00 zł,
2. dz. nr nr 3324 i 23/26 z udz. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 168.480,00 zł.
Do cen nieruchomości uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
1. dla dz. nr 3323 z udz. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 25.000,00 zł,
2. dla dz. nr nr 3324 i 23/26 z udz. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 25.300,00 zł,
wnieść należy w terminie do 29 maja 2024 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka/działki nr … z udz. 1/10 w dz. 3326 w obr. geod. 122” (wpisać należy nr działki, którego dotyczy wadium). Za wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargów: 5 czerwca 2024 r. sala 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:00.

Zobacz pełną treść ogłoszenia o przetargu

Skip to content