Skip to content

Działki budowlane – ul. Grabowa (II)

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone przy ul. Grabowej w Jaworznie. Działki o kształtach prostokątów, pozwalających na optymalną zabudowę zgodnie z przeznaczeniem. Działki porośnięte trawą i pojedynczymi drzewami. Działki niezagospodarowane. Nieruchomości zlokalizowane w dzielnicy nowobudowanej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych. Działki położone w rejonie będących w budowie dróg publicznych ulic Jesionowej i Grabowej. Przewiduje się realizację dróg z jezdnią o nawierzchni asfaltobetonowej z kanalizacją deszczową. Działki będą posiadały dostęp do ulicy Jesionowej poprzez ul. Grabową – nr 3275. 

  • działka nr 3270 o powierzchni 897 w obr. geod. 122 m. Jaworzna;
  • działka nr 3271 o powierzchni 851 w obr. geod. 122 m. Jaworzna;
  • działka nr 3272 o powierzchni 943 w obr. geod. 122 m. Jaworzna;
  • działka nr 3273 o powierzchni 989 w obr. geod. 122 m. Jaworzna;

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się 29 marca 2023 r. sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:00.

Link do ogłoszenia o przetargu:
https://www.bip.jaworzno.pl/a,43019,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwsze-przetargi-ustne-nieograniczone-na-sprzedaz-dzialek-.html

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • 15MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Obowiązuje mpzp „Dąbrowa Narodowa II” zobacz

Na działce drogowej nr 3275 obr. 122 projektowane są sieci kanalizacyjna i wodociągowa. Przez działki nr nr 3270, 3271, 3272 w obr. geod. 122 przebiega kabel elektroeneretyczny.
MZDiM: wydawanie zezwoleń na zjazdy będzie możliwe dopiero po zakończeniu budowy dróg na działkach nr nr 3274, 3275 w obr. 122.
Z uwagi na możliwą przyszłą rozbudowę układu drogowego w tym rejonie, ewentualny zjazd na działkę nr 3273 powinien być usytuowany z ul. Grabowej w jak największej odległości od skrzyżowania z ul. Jesionową.
Biuro ds. Geologi: z uwagi na płytką eksploatację górniczą oraz możliwość wystąpienia deformacji nieciągłych, każda inwestycja budowlana winna zostać poprzedzona wykonaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (dz. nr 3273).

Skip to content