Skip to content

Stawki podatkowe

Podatek od nieruchomości

wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Jaworzna w 2019 r. w następujących wysokościach:

Od gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,81 zł

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,24 zł

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,24 zł

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni 3,09 zł

od budynków lub ich części:

mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,66 zł związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 21,68 zł

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,10 zł

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,37 zł

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,26 zł

od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Pełna treść Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna dostępna pod adresem: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,34092.html

​​

ZWOLNIENIE WS. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NOWO WYBUDOWANYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, WOLNOSTOJĄCYCH LUB POWSTAŁYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, SZEREGOWEJ LUB GRUPOWEJ

Obowiązująca ulga przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych, wolnostojących lub powstałych w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 200 m2. Budynek taki ma służyć zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, jednak nie mogą się w nim znajdować więcej niż dwa lokale mieszkalne. Należy także pamiętać, że zwolnienie nie obejmuje nieruchomości wykorzystywanych w całości lub w części na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie, przysługuje na okres 10 lat począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem. Warunkiem zwolnienia od podatku od nieruchomości jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

​zakończenie budowy albo rozpoczęcie użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub jego części przed ostatecznym wykończeniem, po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, nie później jednak niż do 31 grudnia 2021 r. złożenie w terminie do 31 grudnia roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem wniosku o udzielenie zwolnienia od podatku od nieruchomości wraz z kserokopią: pozwolenia na budowę; zawiadomienia o zakończeniu budowy lub oświadczenia o rozpoczęciu użytkowania budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem. złożenie w terminie wskazanym w § 3 ust.1 pkt 2 informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN1 wraz z załącznikami.

Pełna treść Uchwały ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości dostępna pod adresem: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,32049.html

PAKIET ZWOLNIEŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Regionalna pomoc inwestycyjna

ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Z TYTUŁU REALIZACJI INWESTYCJI  I UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY

Regionalna pomoc inwestycyjna na terenie miasta Jaworzna dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków, budowli lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których zrealizowano inwestycję początkową lub utworzono nowe miejsca pracy.

Przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją początkową, podmiot zobowiązany jest przedłożyć pisemne zgłoszenie zamiaru korzystania z ww pomocy regionalnej (termin do 31 grudnia 2020 r.).

Pomoc z tytułu kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy może być udzielana łącznie z inną pomocą na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy. Łączna wartość pomocy nie może przekroczyć dopuszczalnej wielkości pomocy określonej w art. 8 rozporządzenia UE 651/2014.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje od 1 stycznia roku następującego, po roku w którym zakończono budowę oraz przy spełnieniu łącznie poniższych warunków:

rozpoczęcia prac, realizacji inwestycji początkowej, do 6 miesięcy od dnia zgłoszenia, zakończenia inwestycji początkowej do 3 lat (nie później niż do 31 grudnia 2023r.) w odniesieniu do kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, utworzenia nowych miejsc pracy w okresie 2 lat od jej zakończenia (nie później niż do 31 grudnia 2025 r.) w przypadku korzystania ze zwolnienia obliczanego w odniesieniu do szacunkowych kosztów płacy – wynikających z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje:

1. na dwa lata jeśli:

– mikro i mały przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 250 000 zł,

– średni przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 750 000 zł,

– duży przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 1 500 000 zł,

2. na 3 lata jeśli:

– mikro i mały przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 400 000 zł,

– średni przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 950 000 zł,

– duży przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 2 000 000 zł.

Udzielaną pomoc oblicza się w odniesieniu do kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, które są związane z inwestycją początkową.

Inwestycja początkowa musi być utrzymana w Jaworznie przez okres 5 lat a w przypadku MSP przez okres co najmniej 3 lat, od daty jej realizacji.

Warunki pomocy regionalnej na utworzenie nowych miejsc pracy związanych
z inwestycją początkową, m.in:

– zwolnienie przysługuje na okres 3 lat i nie może przekroczyć w roku podatkowym wysokości iloczynu liczby utworzonych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową oraz równowartości wymiaru podatku za 100 m2 powierzchni użytkowej budynku oraz 100 m2 gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,

– nowo utworzone miejsca pracy muszą być zachowane przez co najmniej 5 lat a w przypadku MSP przez okres 3 lat, od dnia zakończenia realizacji inwestycji początkowej.

Pełna treść uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,32050.htmlPomoc de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy na terenie Jaworzna

Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

Zwolnienie przysługuje w wysokości:

– 15 % kosztów utworzenia nowych miejsc pracy – dla mikro i małych przedsiębiorców,

–  10 % kosztów utworzenia nowych miejsc pracy – dla pozostałych przedsiębiorców.

Zwolnienie przysługuje w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy dla osób, spełniających co najmniej jeden z warunków:

1. osoby bezrobotne przez co najmniej 6 miesięcy,

2. osoby w wieku ponad 50 lat (nie pobierające świadczeń z ubezpieczenia społecznego),

3. osoby niepełnosprawne  (posiadające orzeczony stopień o niepełnosprawności),

4. osoby zwolnione grupowo ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. , z tym że prawa nabyte do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres jej obowiązywania.

Pełna treść Uchwały dostępna pod adresem:

http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,32052.html

Pomoc de minimis dla mikro przedsiębiorców i małych przedsiębiorców będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości na terenie m. Jaworzna

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle
lub ich części zajęte na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikro przedsiębiorców i małych przedsiębiorców – nowych podatników – będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości na terenie m. Jaworzna.

Okres zwolnienia wynosi 1 rok.

Zwolnienie będzie udzielane pod warunkiem,  że działalność gospodarcza prowadzona będzie przez cały okres trwania zwolnienia od podatku.

Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. z tym, że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany.

Pełna treść uchwały dostępna pod adresem:

http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,32051.html

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA W TONACHPowyżej 3,5 do 5,5 włączniePowyżej 5,5 do 9 włączniePowyżej 9 i mniej niż 12STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH396,00600,00708,00

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej ­ równej lub wyższej niż 12 ton:Dopuszczalna masa całkowita w tonachzawieszenie pneumatyczne lub uznanym za równoważneinne systemy zawieszenia osi jezdnychnie mniej niżmniej niżSTAWKA PODATKU W ZŁOTYCHDWIE OSIE1215804,00900,0015 1104,001236,00TRZY OSIE1218900,001008,0018251200,001560,0025 1356,001608,00CZTERY OSIE I WIĘCEJ12181200,001308,0018291404,001620,0029 1704,002400,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów ­ od 3,5 tony i poniżej 12 ton:DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA W TONACHSTAWKA PODATKU W ZŁOTYCH
 OD 3,5 TONY DO 7 TON WŁĄCZNIE804,00POWYŻEJ 7 TON I PONIŻEJ 12 TON900,00

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:Dopuszczalna masa całkowita w tonachzawieszenie pneumatyczne lub uznanym za równoważneinne systemy zawieszenia osi jezdnychnie mniej niżmniej niżSTAWKA PODATKU W ZŁOTYCHDWIE OSIE12311008,001104,0031 1404,001896,00TRZY OSIE I WIĘCEJ12371224,001692,0037401308,001704,0040 1692,002496,00

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:Dopuszczalna masa całkowita w tonachSTAWKA PODATKU W ZŁOTYCHOD 7 TON I PONIŻEJ 12 TON600,00

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:dopuszczalna masa całkowita w tonach
 zawieszenie osi jezdnych pneumatyczne lub uznane za równoważneInne systemy zawieszenia osi jezdnych
 Równa lub wyższa niż 12 ton do 36 ton włącznie831,18
 1262,56
 Powyżej 36 ton1200,001704,00

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:LICZBA MIEJSC DO SIEDZENIASTAWKA PODATKU W ZŁOTYCHDO 15 MIEJSC WŁĄCZNIE900,00POWYŻEJ 15 MIEJSC I MNIEJ NIŻ 22 MIEJSCA1 104,00RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ NIŻ 22 MIEJSCA1 200,00

Pełna treść Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Jaworzna znajduje się pod adresem: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,32048.html

ZWOLNIENIE OD PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Do 31 grudnia 2019 roku od podatku od środków transportowych następujące pojazdy posiadające napęd elektryczny oraz hybrydowy:

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton,

2) ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów poniżej 12 ton,

3) autobusy.

Pełna treść Uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości znajduje się pod adresem:

http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,33888.html

Opłata targowa

Od 2016 r. Miasto Jaworzno zrezygnowało z opłaty targowej.

Podatek leśny

Uchwała ws. podatku leśnego znajduje się pod adresem: http://bip.jaworzno.pl/Article/id,19616.html

Podatek rolny

Uchwała ws. podatku rolnego znajduje się pod adresem: http://bip.jaworzno.pl/Article/id,19617.html

Skip to content