Skip to content

Działki budowlane – ul. Grabowa (III)

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone w rejonie ul. Grabowej i ul. Jesionowej w Jaworznie. Kompleksy działek stanowią nieruchomości o regularnych kształtach pozwalających na optymalną zabudowę zgodnie z przeznaczeniem. Działki porośnięte trawą i pojedynczymi drzewami. Działki niezagospodarowane.
Nieruchomości zlokalizowane w dzielnicy nowobudowanej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych. Działki położone przy będącej w budowie drodze publicznej ulicy Jesionowej. Przewiduje się realizację dróg publicznych ul. Jesionowej i ul. Grabowej z jezdnią o nawierzchni asfaltobetonowej z kanalizacją deszczową.
Wszystkie kompleksy działek, za wyjątkiem działek nr nr 23/22 oraz 23/25, 3321, będą posiadały dostęp do ul. Grabowej poprzez udziały w działkach dojazdowych (nr 3262, 23/17).

  • działka nr 3260 o powierzchni 515 m², działka nr 23/13 o powierzchni 183 m² – o łącznej powierzchni 698 m² + udział 1/8 cz. dz. nr nr 3262 o powierzchni 139 m², 23/17 o powierzchni 579 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna;
  • działka nr 3263 o powierzchni 584 m² + udział 1/8 cz. dz. nr nr 3262 o powierzchni 139 m², 23/17 o powierzchni 579 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
  • działka nr nr 3264 o powierzchni 458 m², działka nr 23/18 o powierzchni 127 m² – o łącznej powierzchni 585 m² + udział 1/8 cz. dz. nr nr 3262 o powierzchni 139 m², 23/17 o powierzchni 579 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Zainteresowała Cię oferta tej nieruchomości? Skontaktuj się z nami i zapytaj o termin przetargu.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

  • 15MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – działki nr nr 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 23/13 obr. geod. 122 m. Jaworzna,
  • 16MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – działki nr nr 23/15, 23/16, 23/17, 23/20, 23/21, 23/22 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
  • 15MN i 16 MN (odpowiednio w częściach wynikających z planu) – działki nr nr 23/14, 23/18, 23/19 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
  • 19MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – działki nr nr 3321, 23/25 w obr. geod. 122 m. Jaworzna.

Obowiązuje mpzp „Dąbrowa Narodowa II” zobacz

W ulicy Grabowej – dz. nr nr 3275 i 23/23 w obr. geod. 122 m. Jaworzna projektowane są sieci kanalizacyjna i wodociągowa.

MZDiM: obsługa komunikacyjna działek winna odbywać się poprzez wydzielony na działkach nr 3267, 3262, 23/17 w obr. 122 układ dróg wewnętrznych.
Wydanie zezwoleń na zjazdy z ul. Grabowej na planowane drogi wewnętrzne będzie możliwe dopiero po zakończeniu budowy drogi na działkach nr 3275 i 23/23 w obr. 122. W postępowaniu o wydanie zezwolenia na ww zjazd będą musieli uczestniczyć wszyscy współwłaściciele działek nr nr 3267, 3262, 23/17 w obr. 122.

Skip to content