Skip to content

Działka mieszkaniowa – ul. św. Wojciecha

Nieruchomość gruntowa położona w Jaworznie przy ulicy Św. Wojciecha w dzielnicy pośredniej miasta. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane i tereny zadrzewione. W odległości do 500 m znajdują się obiekty handlowo-usługowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Św. Wojciecha poprzez działkę nr 39/1.
Działki o kształcie prostokąta, nieurządzona i niezabudowana. W południowo-wschodnim narożniku działki znajduje się słup energetyczny wysokiego napięcia. Przez działkę wzdłuż południowej granicy przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia, a poprzez południowo-zachodni narożnik wodociąg o średnicy 750 mm.

Działka nr 39/2 o pow. 2578 m2 w obr. geod. 100 m. Jaworzna.

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu: zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Obowiązuje mpzp „Sodowa Góra” zobacz

Informacja Wydz. Geodezji i Kartografii: sieci podziemne: t, w, słup i linia elektroenergetyczna napowietrzna wysokiego napięcia.
Informacja Wydz. Ochrony Środowiska: na działce występują grunty stanowiące użytek RIII. Zmiana dotychczasowego sposobu użytkowania (z rolniczego na nierolniczy) wymaga wyłączenia gruntu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Informacja MZDiM: z uwagi na funkcjonujący w pobliżu działki rów odwadniający jezdnię, przyszłe zagospodarowanie działki nie może negatywnie wpływać na istniejące stosunki wodne.

Skip to content