Skip to content

ATOM 2.0: Nowe propozycje zwolnień, ulg w podatkach i zwrotów opłat dla przedsiębiorców

Trwające – w związku z trzecią falą koronawirusa – obostrzenia powodują, że wiele branż ma ograniczone, uszczuplone, a nierzadko i zupełnie wyłączone możliwości prowadzenia działalności. Po analizie dostępnych rozwiązań prawnych przedstawionych przez Jaworznicką Izbą Gospodarczą, Prezydent Jaworzna przedłoży pod głosowanie Rady Miejskiej projekty uchwał m.in. zwalniających z podatku od nieruchomości część małych i mikroprzedsiębiorstw dotkniętych pandemiczną sytuacją gospodarczą.

Wejście w życie pakietu uchwał dotyczących zwolnienia lub odroczenia płatności podatków od nieruchomości dla małych i mikroprzedsiębiorstw oraz powtórzenie sprawdzonej i efektywnej formy pomocy – czyli uchwały w sprawie zwolnień i zwrotów z części opłaty na sprzedaż alkoholu w miejscu prowadzenia działalności (z którego korzysta m.in. branża gastronomiczna) jest uzależnione od przyjęcia ich przez jaworznicką Radę Miejską na najbliższej sesji w dn. 22 kwietnia 2021 r. Rozwiązania, jak i elementy systemów pomocowych, powstawały w ramach prac Zespołu Obszarowego powołanego do współpracy Urzędu Miejskiego z Jaworznicką Izbą Gospodarczą.

Kto zostanie zwolniony z podatku od nieruchomości na mocy proponowanej uchwały?
Zwolnienie z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (grunty, budynki, budowle) za drugi kwartał roku 2021, przysługiwać będzie małym i mikroprzedsiębiorcom, których działalność podlega ograniczeniom przynajmniej przez część okresu od 27 marca do 30 czerwca 2021 r. (wprowadzonym na mocy rozporządzeń rządowych) oraz których obroty osiągnięte w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. spadły przynajmniej o 40 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (czyli sprzed pandemii).

Aby uzyskać zwolnienie z podatku, ubiegający się przedsiębiorca będzie zobowiązany do przedłożenia zaktualizowanej deklaracji (lub korekty) na podatek od nieruchomości, formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 oraz jej skutków, a także oświadczenia o spadku obrotów (przygotowany został stosowny formularz do wypełnienia). Po weryfikacji tych niezbędnych prawnie i – co istotne! – ograniczonych do zupełnego minimum liczby dokumentów, przyznane zostanie zwolnienie z podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec 2021 r.

Dla kogo odroczenie płatności podatku?
Małym i mikroprzedsiębiorcom, których obroty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020 spadły o co najmniej 25 proc., przysługiwać będzie odroczenie płatności podatku od nieruchomości za maj i czerwiec 2021 do końca listopada bieżącego roku.

W tym przypadku również wymagane będzie dostarczenie stosownych dokumentów: oświadczenia o spadku obrotów oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 oraz jej skutków. Nie będzie natomiast wymagana aktualizacja deklaracji podatkowej.

Informacji i pomocy w sprawach związanych ze zwolnieniami, ulgami i odroczeniami, wynikającymi z m.in. projektów nowych uchwał, udziela Wydział Budżetowo-Finansowy UM Jaworzno. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego przez miejską infolinię podatkową InfoBiznes: 32 61 81 686; 32 61 81 609.

Zwrot tzw. opłat koncesyjnych dla branży gastronomicznej
Przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, którzy w bieżącym roku wystąpili o „koncesję” na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu, mogą liczyć na kolejny zwrot. Przysługiwać im będzie zwrot 2/3 uiszczonej opłaty jednorazowej lub zwolnienie z pozostałych do końca roku opłat. Nowa uchwała obejmie również przedsiębiorców, którzy odnawiają umowy „koncesyjne” w trakcie bieżącego roku kalendarzowego.

Warto przypomnieć, iż I rata „opłaty koncesyjnej” za rok 2021, na łączną kwotę blisko 41 tys. zł, została już zwrócona 52 przedsiębiorcom. Rzeczone zwolnienie przebiega w maksymalnie uproszczonej procedurze. To efekt pracy urzędników i konsultacji przeprowadzonych z Jaworznicką Izbą Gospodarczą. Wszystkie czynności administracyjne prowadzone są w Urzędzie Miejskim, a ubiegający się o zwrot właściciele lokali wypełniają oświadczenie, w którym potwierdzany jest numer konta, na który ma trafić zwrot za uiszczoną opłatę.

W sprawach zwrotów za części wniesionych opłat alkoholowych należy kontaktować się z:
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Działalności Gospodarczej
tel. 32 61 81 720, 32 61 81 716

Wydział Budżetowo-Finansowy
Referat Księgowości Dochodów Niepodatkowych
tel. 32 61 81 723

Skip to content