Skip to content

Działka przy ul. Podgórskiej na sprzedaż

6 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie obędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej przy ul. Podgórskiej w Jaworznie (Bory).


Oznaczenie nieruchomości: działka gminna nr 1833/3 o pow. 1331 m2 w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna, położona przy ul. Podgórskiej w Jaworznie, objęta księgą wieczystą Nr KA1J/00020471/9, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, o kształcie regularnym (zbliżony do prostokąta zwężającego się w kierunku południowym-wschodnim). Działka porośnięta trawą. Teren działki płaski, niezagospodarowany, opadający lekko w kierunku południowo-wschodnim. Działka posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej (napowietrznej), wodociągowej, teletechnicznej. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim otoczeniu terenów niezabudowanych, zadrzewionych i zakrzewionych oraz pojedynczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W dalszej odległości znajdują się tereny przemysłowo-usługowe, obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Podgórskiej, która jest drogą o nawierzchni asfaltobetonowej. W granicy działki usytuowane jest pomieszczenie gospodarcze (szopa), nietrwale z gruntem związane, będące własnością właściciela nieruchomości sąsiedniej.

Zachodzi prawdopodobieństwo, że na podstawie art. 37a ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463) Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe do działki, z mocy ustawy przysługiwać będzie prawo pierwokupu.

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki w MPZP:
– 6MNU – Zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności – pow. 921 m2,
– 3RP – Rolnicza przestrzeń produkcyjna (uprawy polowe, łąki i nieużytki) – pow. 410 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości: 106 340,00 zł netto. Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawa części działki położonej w strefie 6MNU – opodatkowana VAT, dostawa części działki w strefie 3RP – zwolniona z podatku VAT.

Wadium w wysokości 16 000,00 zł w pieniądzu wnieść należy w terminie do 29 września 2021 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu.

Termin i miejsce przetargu: 6 października 2021 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:30.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem:

http://www.bip.jaworzno.pl/a,39739,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-dzialki-g.html

działka gminna nr 1833/3 obr. Byczyna

Skip to content