Skip to content

Działka mieszkaniowa przy ul. Szarych Szeregów na sprzedaż – przetarg

6 lipca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 4028 o pow. 225 m² w obr. geod. 15C m. Jaworzna (poprzednio nr 243/1 obr. 17C), stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, położonej przy ul. Szarych Szeregów w Jaworznie.

Przedmiotowa działka znajduje się w dzielnicy peryferyjnej Ciężkowice miasta Jaworzna
w bezpośrednim otoczeniu pojedynczej zabudowy jednorodzinnej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni z kostki betonowej, stanowi teren niezabudowany, o kształcie regularnym oraz proporcjach i powierzchni ograniczających zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest ogrodzona, w południowej granicy działki i we fragmencie północnej granicy znajduje się ogrodzenie działki sąsiedniej. Przez działkę przebiega na niewielkim jej fragmencie sieć wodociągowa. Na działce znajduje się również sieć telekomunikacyjna.
Działka posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci telekomunikacyjnej.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
• 69MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz niewielki fragment 31KDD – tereny dróg publicznych – dojazdowe.

Cena wywoławcza nieruchomości (netto): 16.470,00 zł.
Do ceny działki uzyskanej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości 2.500,00 zł wnieść należy w terminie do 29 czerwca 2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr 4028 w obr. geod. 15C”.

Termin i miejsce przetargu: 6 lipca 2022 r. sala Nr 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:30.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.jaworzno.pl/a,41468,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-dzialki-g.html

Skip to content