Skip to content

MPZP – o czym informuje?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (inaczej: plan miejscowy, MPZP) jest dokumentem, który zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powinna mieć każda gmina w Polsce. Nie jest to jednak obowiązkowe, a potrzeba sporządzenia MPZP wynika z polityki przestrzennej danej gminy.

Plan zagospodarowania przestrzennego zawsze składa się z opisu, czyli tekstu planu zawartego w uchwale Rady Miasta i rysunku planu, który jest załącznikiem graficznym do uchwały. Tekst i rysunek wzajemnie się uzupełniają. Tekst zawiera szczegóły, które nie znalazły się na rysunku. Natomiast rysunek graficznie przedstawia przeznaczenie nieruchomości, granice danego przeznaczenia terenu a także ustalenia dotyczące np. nieprzekraczalnej linii zabudowy. Każdy plan jest podzielony na tereny o różnym przeznaczeniu. To jedna z najważniejszych informacji, jaką zawiera, bo to na jakim terenie leży dana działka, decyduje o tym, co będzie można na niej wybudować. Tereny te są oznaczone różnymi kolorami i symbolami.

W przypadku istniejącego planu, przede wszystkim należy sprawdzić, czy działka posiada przeznaczenie pod budownictwo jednorodzinne jeżeli chcesz na niej wybudować dom. Po drugie, zwróć uwagę, jakie warunki narzuca plan w stosunku do sposobu zagospodarowania działki i zabudowy. To bardzo ważne informacje, ponieważ Twój przyszły dom musi odpowiadać wymaganiom zawartym w MPZP – dlatego zanim wybierzesz projekt, musisz sprawdzić, jakie powinien mieć parametry. Parametry, które reguluje MPZP to m.in.:

  • dopuszczalna wielkość domu,
  • jego usytuowanie na działce oraz inne szczegóły związane z wyglądem,
  • intensywność zabudowy,
  • linie obowiązujące lub nieprzekraczalne, przy których powinny być sytuowane budynki,
  • zasady dojazdu i parkowania samochodów.

Gdzie znaleźć MPZP i jak uzyskać odpowiednie dokumenty?

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy (BIP).

W przypadku mieszkaniowych oraz inwestycyjnych ofert lokalizacyjnych, które prezentujemy na stronie www.invest-in-jaworzno.pl informacje o obowiązującym dla konkretnej nieruchomości miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wraz z linkiem przenoszącym do odpowiedniej strony w BIP-ie znajdziesz w dziale przeznaczenie.

Każda osoba, nie tylko inwestor, ma prawo wglądu do planu miejscowego oraz do otrzymania w urzędzie wypisów i wyrysów z planu.

Aby pozyskać wypis i wyrys z MPZP, należy złożyć w urzędzie miejskim stosowny wniosek. Wzór takiego wniosku możesz pobrać na stronie internetowej gminy bądź poprosić o niego w urzędzie miasta. Wypełniony wniosek złóż w urzędzie bądź wyślij pocztą wraz z potwierdzeniem wniesienia stosownej opłaty skarbowej. Wniosek możesz złożyć także drogą elektroniczną.

Wnioski o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.jaworzno.pl/a,21556,wydanie-wypisu-i-wyrysu-z-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-uaki-3.html

Skip to content