Skip to content

NOWY TERMIN PRETARGU! Działki budowlane przy ul. Grabowej na sprzedaż

nimble_asset_Grabowa

UWAGA: PREZYDENT MIASTA JAWORZNA informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 344) odwołuje pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek gminnych nr nr 6092, 6093, 6094, 6096, 6097, 6098, 6102, 6103, 6104, 6105 obr. 122 m. Jaworzna, położonych przy ul. Grabowej w Jaworznie, ogłoszone na 17 maja 2023 r. na godz. 10:00, sala obrad, ul. Grunwaldzka 33. Przetarg odwołuje się z uwagi na brak publikacji ogłoszenia o przetargu w prasie o zasięgu lokalnym. Przetargi zostały ponownie ogłoszone na 24 maja 2023 r., godz. 10:00, sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

INFORMACJA ZAMIESZCZONA PONIŻEJ ZOSTAŁA ZAKTUALIZOWANA

24 maja 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych działek budowlanych, położonych przy ul. Grabowej w Jaworznie.

W ustnym przetargu nieograniczonym sprzedawane będą:
➢ dz. nr 6092 o pow. 819 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
➢ dz. nr 6093 o pow. 855 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
➢ dz. nr 6094 o pow. 845 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
➢ dz. nr 6096 o pow. 744 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
➢ dz. nr 6097 o pow. 732 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
➢ dz. nr 6098 o pow. 745 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
➢ dz. nr 6102 o pow. 750 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
➢ dz. nr 6103 o pow. 739 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
➢ dz. nr 6104 o pow. 655 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
➢ dz. nr 6105 o pow. 581 m2 w obr. geod. 122 m. Jaworzna.
Działki objęte są księgą wieczystą Nr KA1J/00011777/8, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe położone w Jaworznie przy ulicy Grabowej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi nowobudowana i projektowana zabudowa mieszkaniowa i tereny niezabudowane. Działki położone w rejonie dróg – ulic Jesionowej i Grabowej. Drogi z jezdnią o nawierzchni asfaltobetonowej z kanalizacją deszczową. Przez działkę drogową nr 6099 obr. 122 przebiegają sieci: kanalizacja sanitarna i wodociąg. Kompleks składa się z działek o regularnych kształtach pozwalających na optymalną zabudowę zgodnie z przeznaczeniem. Działki niezagospodarowane, porośnięte trawą i pojedynczymi drzewami. Przez działki nie przebiega kolidujące uzbrojenie.
Biuro ds. Geologii: z uwagi na płytką eksploatację górniczą oraz możliwość wystąpienia deformacji nieciągłych, każda inwestycja budowlana winna zostać poprzedzona wykonaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (działki nr nr 6092, 6093, 6094, 6096, 6097, 6098, 6102,
6103).
MZDiM: Z uwagi na możliwą przyszłą rozbudowę układu drogowego w tym rejonie, ewentualny zjazd na działkę nr 6098 powinien być usytuowany z ul. Grabowej w jak największej odległości od skrzyżowania z ul. Jesionową.

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
1) dz. nr 6092 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 181.010,00 zł,
2) dz. nr 6093 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 188.950,00 zł,
3) dz. nr 6094 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 186.760,00 zł,
4) dz. nr 6096 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 164.450,00 zł,
5) dz. nr 6097 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 161.810,00 zł,
6) dz. nr 6098 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 164.680,00 zł,
7) dz. nr 6102 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 165.830,00 zł,
8) dz. nr 6103 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 163.420,00 zł,
9) dz. nr 6104 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 144.790,00 zł,
10) dz. nr 6105 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 128.460,00 zł.
Do cen nieruchomości uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
1) dz. nr 6092 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 27.100,00 zł,
2) dz. nr 6093 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 28.300,00 zł,
3) dz. nr 6094 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 28.000,00 zł,
4) dz. nr 6096 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 24.600,00 zł,
5) dz. nr 6097 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 24.300,00 zł,
6) dz. nr 6098 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 24.700,00 zł,
7) dz. nr 6102 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 24.900,00 zł,
8) dz. nr 6103 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 24.500,00 zł,
9) dz. nr 6104 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 21.700,00 zł,
10) dz. nr 6105 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 19.300,00 zł,
wnieść należy w terminie do 17 maja 2023 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr … w obr. Geod. 122” (wpisać należy nr działki, którego dotyczy wadium). Za wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie

Termin i miejsce przetargów: 24 maja 2023 r. sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:00.

Zobacz pełną treść ogłoszenia o przetargu

nimble_asset_Grabowa
Kompleks Grabowa (I)
Skip to content