Skip to content

Rusza nowa edycja programu Mieszkanie za remont

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców poszukujących własnego mieszkania została uruchomiona piąta edycja programu Mieszkanie za remont. Tym razem będzie można ubiegać się o jedno z 60 mieszkań gminnych wytypowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

Zasady programu są podobne jak w poprzednich latach. Osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania gminnego zobowiązują się do przeprowadzenia remontu. W zamian za to gmina gwarantuje im podpisanie umowy najmu mieszkania na czas nieoznaczony.

Procedura przydziału mieszkań

Procedura programu Mieszkanie za remont jest podobna jak w poprzednich edycjach:

  • należy złożyć do MZNK w Jaworznie wniosek, w którym wskazujemy do trzech interesujących nas mieszkań (wnioski można składać osobiście w Dziale Przydziałów Mieszkań MZNK lub wysłać listownie na adres: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno),
  • złożone wnioski weryfikuje Dział Przydziałów Mieszkań MZNK w Jaworznie, wszelkie braki wskazane przez jednostkę należy uzupełnić do 7 dni (niezłożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich uzupełnienia lub złożenie przez wnioskodawcę dokumentów lub oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub zatajenie danych dotyczących sytuacji mieszkaniowej i dochodowej w wymaganym zakresie, a niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i opracowania listy kandydatów na najemców, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia),
  • z wnioskodawcami, którzy zdobędą największą liczbę punktów, MZNK w Jaworznie zawiera umowy na czas 4 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne 2 miesiące) – w tym czasie najemca remontuje wybrane mieszkanie i uiszcza opłaty wynikające z umowy,
  • po zakończeniu remontu i po odbiorze prac przez MZNK w Jaworznie wnioskodawca może podpisać z jednostką umowę najmu mieszkania na czas nieoznaczony.

Kto może się ubiegać o przydział mieszkania

O przydział mieszkania w tym programie mogą ubiegać się osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, z kilkoma wyjątkami. W programie nie mogą wziąć udziału osoby:

  • wobec których orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu eksmisję z zajmowanego mieszkania,
  • posiadające tytuł prawny do mieszkania położonego na terenie Jaworzna lub w pobliskiej miejscowości na dzień składania wniosku oraz na rok przed jego złożeniem,
  • posiadające zadłużenie wobec Gminy Miasta Jaworzna z tytułu najmu lokalu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego.

Przez osoby ubiegające się o przydział mieszkania w programie należy rozumieć wnioskodawców oraz wszystkie osoby zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkiwania.

Zainteresowani udziałem w programie mogą złożyć tylko jeden wniosek w danej edycji, wskazując w nim maksymalnie trzy wybrane mieszkania.

Ważne informacje

Wkrótce na stronie internetowej MZNK w Jaworznie (www.mznk.jaworzno.pl) zostanie opublikowana lista mieszkań wraz z minimalnym zakresem prac remontowych do wykonania i ich szacunkową wyceną. Mieszkania będzie można oglądać w terminie od 3 do 10 stycznia 2024 r. zgodnie z harmonogramem. Natomiast wnioski będzie można składać przez miesiąc od 15 stycznia do 15 lutego 2024 r. Formularz wniosku o przydział mieszkania będzie udostępniony od 15 stycznia 2024 r. na stronie www.bip.mznk.jaworzno.pl w zakładce Wzory dokumentów – Dział Przydziałów Mieszkań. Dokumenty będą dostępne również w siedzibie MZNK w Jaworznie.

Uwaga! Prosimy nie ściągać wniosków z poprzednich edycji dostępnych w sieci. Są to wnioski nieaktualne.

Warunki ubiegania się o najem lokalu w ramach programu Mieszkanie za remont określa Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie nr LV/734/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.

Procedura rozpatrzenia wniosku określona została w Uchwale Rady Miejskiej w Jaworznie Nr XXXIV/446/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.

Gdzie zgłaszać się po informacje na temat programu

Na pytania dotyczące programu Mieszkanie za remont odpowiadają pracownicy Działu Przydziałów Mieszkań MZNK w Jaworznie, który znajduje się w siedzibie jednostki przy ul. Północnej 9b, na 3 piętrze, pokoje numer 303 i 304. Telefon: (32) 745 10 45, w godzinach pracy MZNK, czyli od poniedziałku do środy od 7:00 do 15:00, w czwartek od 7:00 do 16:00 oraz w piątek od 7:00 do 14:00.

Więcej informacji na www.mznk.jaworzno.pl

Skip to content