Skip to content

Działki budowlane przy ul. Grabowej na sprzedaż [przetarg]

10 stycznia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnych działek budowlanych, położonych przy ul. Grabowej w Jaworznie.

W ustnym przetargu nieograniczonym sprzedawane będą:
1) działka nr 3265 o powierzchni 676 m² z udz. 1/4 cz. dz. nr 3267 o powierzchni 234 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
2) działka nr nr 3266 o powierzchni 539 m² i działka nr 23/19 o powierzchni 81 m² z udz. 1/4 dz. nr 3267 o powierzchni 234 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
3) działka nr 3268 o powierzchni 707 m² z udz. 1/4 cz. dz. nr 3267 o powierzchni 234 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
4) działka nr 3269 o powierzchni 666 m² z udz. 1/4 dz. nr 3267 o powierzchni 234 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
5) działka nr 23/22 o powierzchni 785 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
6) działka nr 23/25 o powierzchni 809 m² i działka nr 3321 o powierzchni 81 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna.
Działki nr nr 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3321 w obr. geod. 122 m. Jaworzna objęte są księgą wieczystą Nr KA1J/00011777/8; działki nr nr 23/19, 23/22, 23/25 w obr. geod. 122 m. Jaworzna – KW Nr KA1J/00009513/3, prowadzonymi w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Sprzedawane działki to nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone w rejonie ul. Grabowej i ul. Jesionowej w Jaworznie. Kompleksy działek stanowią nieruchomości o regularnych kształtach pozwalających na optymalną zabudowę zgodnie z przeznaczeniem. Działki porośnięte trawą i pojedynczymi drzewami. Działki niezagospodarowane. Nieruchomości zlokalizowane w dzielnicy nowobudowanej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych. Działki położone w pobliżu/przy drodze o nawierzchni asfaltobetonowej z kanalizacją deszczową.
Przewiduje się realizację dróg publicznych ul. Jesionowej i ul. Grabowej z jezdnią. Działki nr 3265, 3266 i 23/19, 3268, 3269 posiadają dostęp do ul. Grabowej poprzez udziały w działce dojazdowej nr 3267. Działki nr 23/22, 23/25 i 3321 położone bezpośrednio przy ul. Grabowej.
W ulicy Grabowej przebiegają sieci: kanalizacyjna i wodociągowa.

MZDiM: obsługa komunikacyjna działek winna odbywać się poprzez wydzieloną na działce nr 3267 drogę wewnętrzną. W postępowaniu o wydanie zezwolenia na zjazd będą musieli uczestniczyć wszyscy współwłaściciele działki nr nr 3267 w obr. 122.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
➢ 15MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – działki nr nr 3265, 3266, 3267, 3268, 3269 obr. geod. 122 m. Jaworzna,
➢ 16MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – działka nr 23/22 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
➢ 15MN i 16 MN (odpowiednio w częściach wynikających z planu) – działka nr 23/19 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
➢ 19MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – działki nr nr 3321, 23/25 w obr. geod. 122 m. Jaworzna.

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
1) dz. nr 3265 z udz. 1/4 cz. dz. nr 3267 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 161.120,00 zł,
2) dz. nr nr 3266 i 23/19 z udz. 1/4 dz. nr 3267 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 148.810,00 zł,
3) dz. nr 3268 z udz. 1/4 cz. dz. nr 3267 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 168.020,00 zł,
4) dz. nr 3269 z udz. 1/4 dz. nr 3267 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 158.930,00 zł,
5) dz. nr 23/22 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 173.540,00 zł,
6) dz. nr 23/25 i 3321 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 196.770,00 zł.
Do cen nieruchomości uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
1. dz. nr 3265 z udz. 1/4 cz. dz. nr 3267 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 24.100,00 zł,
2. dz. nr nr 3266 i 23/19 z udz. 1/4 dz. nr 3267 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 22.300,00 zł,
3. dz. nr 3268 z udz. 1/4 cz. dz. nr 3267 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 25.200,00 zł,
4. dz. nr 3269 z udz. 1/4 dz. nr 3267 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 23.800,00 zł,
5. dz. nr 23/22 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 26.000,00 zł,
6. dz. nr 23/25 i 3321 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 29.500,00 zł,
wnieść należy w terminie do 3 stycznia 2024 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka/działki nr … z udz. w dz. …. w obr. geod. 122” (wpisać należy nr działek, którego dotyczy wadium). Za wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie

Termin i miejsce przetargów: 10 stycznia 2024 r. sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:00.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna tutaj

Skip to content