Skip to content

4 mieszkania przy ul. Drogowców na sprzedaż – przetarg

27 września 2022 r. w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędą się drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż czterech samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym, położonym w Jaworznie, przy ul. Drogowców 4.

Oznaczenie nieruchomości:
Cztery samodzielne lokale mieszkalne znajdujące się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Jaworznie przy ul. Drogowców 4, posadowionym na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 2923, o użytku „B” (tereny mieszkaniowe), o pow. 0,1347 ha, w obr. 165 (przed modernizacją ewidencji nr 157/1 w obr. 215), stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej księgą wieczystą nr KA1J/00046244/7, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie Wydziale V Ksiąg Wieczystych.
Do każdego z lokali mieszkalnych zalicza się udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego, pomieszczenia przynależne t. j. piwnice i komórki oraz udział w prawie własności przedmiotowej działki.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, zlokalizowana jest na obrzeżach miasta Jaworzna, przy ul. Drogowców 4, w sąsiedztwie terenów zielonych, w znacznej odległości od obiektów handlowo- usługowych i użyteczności publicznej, w pobliżu Drogi Krajowej S1.
Od strony zachodniej nieruchomość sąsiaduje z budynkami należącymi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, stanowiącymi siedzibę Rejonu Wysoki Brzeg. Stanowi ona teren o kształcie zbliżonym do prostokąta, pozwalającym na jej racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Powierzchnia terenu w północno – wschodniej części ulega obniżeniu. Działka jest ogrodzona, trwałym, metalowym ogrodzeniem, uporządkowana, znajduje się na niej dojazd o nawierzchni asfaltowej, kostki betonowej oraz chodnik z kostki brukowej. Na jej terenie oprócz budynku mieszkalnego, usytuowany jest również budynek gospodarczy, altana oraz palenisko. Teren porośnięty częściowo roślinnością niską, ozdobną oraz drzewami. Uzbrojenie terenu stanowi sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, teletechniczna oraz c.o. zasilane z kotłowni gazowej położonej w budynku gospodarczym. Na terenie działki znajduje się również biooczyszczalnia i zbiornik na gaz LPG.
Z rysunkiem przebiegu sieci oraz treścią operatu szacunkowego zawierającego szczegółowy opis zbywanych lokali, można zapoznać się w Referacie Nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Skarbu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 32 61 81 654).

Opis lokali mieszkalnych:
Lokale mieszkalne usytuowane są w dwóch pionach budynku, po dwa mieszkania na kondygnacji. Każde z przedmiotowych czterech lokali składa się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, toalety oraz posiada balkon. Dostęp do wszystkich pomieszczeń zapewniony jest z przedpokoju, kuchnie oraz pokoje doświetlone są światłem naturalnym.

  • Lokal mieszkalny nr 1 usytuowany na parterze budynku, o powierzchni użytkowej 57,26 m², w tym pokój 17,65 m², pokój 10,14 m², pokój 10,17 m², przedpokój 8,10 m², kuchnia 7,43 m², łazienka 2,79 m² oraz WC 0,98 m². Do zbywanego lokalu przynależą dwie piwnice o łącznej powierzchni 13,10 m², ½ komórki w budynku gospodarczym o powierzchni 5,63 m² oraz udział wynoszący 2361/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, na którym budynek jest posadowiony . W pokojach i kuchni – ściany wykończone płytami gipsowymi, na posadzce – w pokojach panele podłogowe, w kuchni płytki ceramiczne. W przedpokoju ściany wykończone są gładzią i malowane, sufit podwieszany z oświetleniem punktowym, posadzka z płytek ceramicznych. Łazienka oraz WC wykończone płytkami ceramicznymi, wyposażone w osprzęt sanitarny. Stolarka okienna PCV oraz stolarka drzwiowa płycinowa po wymianie. Ogólny stan techniczny i standard wykończeń lokalu przyjęto jako dobry.
  • Lokal mieszkalny nr 2 również usytuowany jest na parterze budynku, o powierzchni użytkowej 58,43 m², w tym pokój 17,87 m², pokój 9,76 m², pokój 10,91 m², przedpokój 8,34 m², kuchnia 7,58 m², łazienka 3,05 m² oraz WC 0,92 m². Do lokalu przynależą trzy piwnice o łącznej powierzchni 10,28 m², ½ komórki w budynku gospodarczym o powierzchni 5,63 m² oraz udział wynoszący 2310/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, na którym budynek jest posadowiony. W pokojach ściany są wykończone płytami gipsowymi, gładzią i malowane, na posadzce znajdują się panele podłogowe, w kuchni ściany wykończone płytami gipsowymi, posadzka z płytek ceramicznych. W przedpokoju na ścianach tapety, posadzka wyłożona płytkami ceramicznymi. Łazienka oraz WC wykończone płytkami ceramicznymi, wyposażone w osprzęt sanitarny. Stolarka okienna PCV po wymianie. Ogólny stan techniczny i standard wykończeń lokalu przyjęto jako dobry.
  • Lokal mieszkalny nr 3 usytuowany na piętrze budynku, o powierzchni użytkowej 58,90 m², składa się z pokoju 18,43 m², pokoju 9,71 m², pokoju 10,85 m², przedpokoju 8,66 m², kuchni 7,75 m², łazienki 2,69 m² oraz WC 0,81 m². Do lokalu przynależą dwie piwnice o łącznej powierzchni 13,22 m², komórka w budynku gospodarczym o powierzchni 11,26 m² oraz udział wynoszący 2591/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, na którym budynek jest posadowiony. W pokojach ściany wykończone gładzią oraz malowane, w jednym z pokoi położony tynk ozdobny, na posadzce znajdują się panele podłogowe, w pomieszczeniu kuchennym posadzka wykończona płytkami ceramicznymi, ściany gładzią oraz malowane, z wydzielonym pasem płytek ceramicznych. Przedpokój – ściany malowane, na posadzce panele podłogowe, wyposażony w szafę pod zabudowę z drzwiami przesuwnymi. Łazienka oraz WC wykończone płytkami ceramicznymi, wyposażone w osprzęt sanitarny. Stolarka okienna PCV oraz stolarka drzwiowa płycinowa po wymianie. Ogólny stan techniczny i standard wykończeń lokalu przyjęto jako dobry.
  • Lokal mieszkalny nr 4 usytuowany również na piętrze budynku, o powierzchni użytkowej 59,12 m², w tym; pokój 18,03 m², pokój 10,62 m², pokój 10,39 m², przedpokój 8,63 m², kuchnia 7,64 m², łazienka 2,99 m² oraz WC 0,82 m². Do lokalu przynależą cztery piwnice o łącznej powierzchni 17,72 m², komórka w budynku gospodarczym o powierzchni 11,26 m² oraz udział wynoszący 2738/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, na którym budynek jest posadowiony. W pokojach ściany wykończone zostały płytami gipsowymi, gładzią oraz malowane, na posadzce panele podłogowe, kuchnia – na ścianach natrysk i malowanie, na posadzce panele podłogowe. Przedpokój – ściany wykończone panelami ściennymi, na posadzce panele podłogowe. W łazience oraz WC na ścianach panele ścienne, posadzka łazienki wyłożona płytkami ceramicznymi, WC panelami podłogowymi. W obu pomieszczeniach jest osprzęt sanitarny o znacznym stopniu zużycia. Stolarka okienna PCV po wymianie, stolarka drzwiowa w stanie średnim. Ogólny stan techniczny i standard wykończeń lokalu przyjęto jako średni.

Ceny wywoławcze poszczególnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku mieszkalnego, pomieszczeń przynależnych oraz udziału w prawie własności działki (netto):
– Lokal nr 1: 166 640,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100).
– Lokal nr 2: 170 040,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy czterdzieści złotych 00/100).
– Lokal nr 3: 171 440,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100).
– Lokal nr 4: 162 240,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych 00/100).
Do cen uzyskanych w przetargach nie zostanie doliczony podatek od towarów i usług – Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 685 z późn. zm.).

Wadium warunkujące udział w przetargu, w pieniądzu, w wysokości:
– Lokal nr 1: 16 700 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset złotych 00/100)
– Lokal nr 2: 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100)
– Lokal nr 3: 17 200 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście złotych 00/100)
– Lokal nr 4: 16 300 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta złotych 00/100)
wnieść należy w terminie do 20 września 2022 r., przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzonym w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Nr 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem „Przetarg – Lokal nr ……, wraz z udziałem w działce nr 2923 w obr. 165 m. Jaworzna” (należy wpisać nr lokalu, którego dotyczy wadium).

Termin i miejsce przetargu: 27 września 2022 r., od godz. 11.00 sala 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej – pobierz

Skip to content