Skip to content

Kompleks działek usługowych przy ul. Grunwaldzkiej na sprzedaż – przetarg

28 września 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek usługowych o łącznej powierzchni 1423 m2 zlokalizowanych w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Jaworznie.

Oznaczenie nieruchomości: działki gminne nr 525 o powierzchni 217 m2 i 526 o pow. 1206 m² w obr. geod. 1026 m. Jaworzna, położone przy ul. Grunwaldzkiej w Jaworznie, stanowiące własność Gminy Miasta Jaworzna, wyznaczone do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego. Działki zbywane będą jako jedna nieruchomość.
Opisane działki objęte są księgą wieczystą Nr KA1J/00030913/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym
w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Opis nieruchomości: Działki niezabudowane, zlokalizowane w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej w dzielnicy śródmiejskiej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa handlowo- usługowa, pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W odległości do 500 mb znajdują się obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej lokalnej – ul. Grunwaldzkiej o nawierzchni asfaltobetonowej, urządzony jest zjazd z kostki brukowej. Nieruchomość posiada kształt nieregularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta o proporcjach nieznacznie ograniczających zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem.

W zachodniej i w południowej części granicy działki nr 526 zlokalizowane są ekrany dźwiękochłonne, a we fragmencie północnej granicy tej działki bariery energochłonne. W południowej granicy działki nr 525 zlokalizowane jest ogrodzenie betonowe działki sąsiedniej.
Przez nieruchomość przebiega kolidujące uzbrojenie w postaci: linii wodociągu, o średnicy 63 mm, gazociągu o średnicy 110 mm, dwóch linii kanalizacji deszczowej i podziemnego kabla elektroenergetycznego.
W ulicy Grunwaldzkiej przebiegają sieci uzbrojenia technicznego: linia elektroenergetyczna, gazociąg, wodociąg, teletechnika, kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa. Na działce nr 525 zlokalizowany jest hydrant.

Informacja Biura ds. Geologii: ze względu na płytką eksploatację, każda inwestycja budowlana winna zostać poprzedzona wykonaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
• działki nr 525, 526 w obr. 1026 położone są w terenie oznaczonym symbolem: 1U – tereny usług komercyjnych.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości (netto): 373.410,00 zł.
Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości 56.000,00 zł wnieść należy w terminie do 21 września 2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działki nr nr 525, 526 w obr. geod. 1026”.

Termin i miejsce przetargu: 28 września 2022 r. sala Nr 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 11:20.

Pobierz pełną treść ogłoszenia o przetargu

Skip to content