Skip to content

Zwolnienie z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych domów jednorodzinnych

Na kolejne 5 lat została przedłużona ulga zwalniająca z podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki mieszkalne. Zwolnienie z podatku przysługiwać będzie, każdemu kto wybuduje nowy dom i złoży odpowiednie dokumenty. Zwolnienie obowiązywać będzie aż przez 10 lat.

Obowiązująca ulga przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych, wolnostojących lub powstałych w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 200 m2. Budynek taki ma służyć zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, jednak nie mogą się w nim znajdować więcej niż dwa lokale mieszkalne.

Należy także pamiętać, że zwolnienie nie obejmuje nieruchomości wykorzystywanych w całości lub w części na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zwolnienie, przysługuje na okres 10 lat począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem. Warunkiem zwolnienia od podatku od nieruchomości jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

  • zakończenie budowy albo rozpoczęcie użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub jego części przed ostatecznym wykończeniem, po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, nie później jednak niż do 31 grudnia 2027 r.
  • złożenie w terminie do 31 grudnia roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem ­ wniosku o udzielenie zwolnienia od podatku od nieruchomości wraz z kserokopią: pozwolenia na budowę; zawiadomienia o zakończeniu budowy lub oświadczenia o rozpoczęciu użytkowania budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem.
  • złożenie w terminie wskazanym w § 3 ust.1 pkt 2 informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN­1 wraz z załącznikami.

Pełna treść Uchwały dostępna pod adresem: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2021/7515/akt.pdf

Zobacz ofertę nieruchomości mieszkaniowych w Jaworznie: https://nowa.invest-in-jaworzno.pl/zamieszkaj-w-jaworznie/

Skip to content