Skip to content

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachód III” w Jaworznie wyłożony do publicznego wglądu 

Prezydent Miasta Jaworzna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachód III” w Jaworznie, obejmującego obszar wskazany na załączniku graficznym przedstawionym poniżej w dniach od 24 listopada do 22 grudnia 2023 r. w dni robocze w godzinach pracy urzędu w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52.

Z projektem planu można zapoznać się również na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce: Urząd Miejski w Jaworznie/ Planowanie przestrzenne, budownictwo, zabytki/Dokumenty sporządzane oraz w dokumentach załączonych poniżej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 6 grudnia 2023 r. o godz. 15.00 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 w sali nr 1 (sala obrad).

Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2024 r. do Prezydenta Miasta Jaworzna, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy na piśmie drogą pocztową lub w kancelarii (Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno) lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Granicami planu został objęty obszar o powierzchni ok. 26,5 ha, znajdujący się w północno-zachodniej części miasta, w jednostce strukturalnej „Tereny przemysłowe – zachód”, na zachód od przebiegu drogi krajowej nr 79 (ciąg ulic: Orląt Lwowskich i Obrońców Września 1939 Roku, tzw. Droga Przemysłowa), oraz na północ od ul. Wojska Polskiego

Uzasadnienie do uchwały o przystąpieniu do sporządzania nowego planu „Zachód III” wskazuje m.in.: Plan powinien dopuścić nowoczesne formy produkcji energii, w tym z wodoru oraz możliwość magazynowania energii. Możliwość produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby gminy ma istotne znaczenie dla transformacji energetycznej miasta.

Obowiązujący plan miejscowy (2022) ustala m.in. przeznaczenie produkcyjne, nie wykluczając przy tym produkcji energii – te ustalenia pozostają bez zmian. Weryfikacja polega jedynie na dopuszczeniu bez ograniczeń produkcji energii ze źródeł odnawialnych wraz z magazynowaniem, jako niezależnych, samodzielnych przeznaczeń terenu.

Szczegółowe informacje dotyczące wyłożenia projektu planu: tel. 32 6181621 lub 32 6181641 w godzinach pracy urzędu lub przez e-mail: pp@um.jaworzno.pl

MPZP Zachód III – projekt uchwały

MPZP Zachód III – rysunek planu

MPZP Zachód III – uzasadnienie

Skip to content