Skip to content

Działki budowlane przy ul. Kolonijnej na sprzedaż – przetarg

28 września 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędą się ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż gminnych działek budowlanych zlokalizowanych w rejonie ul. Kolonijnej w Jaworznie.

Przedmiotem przetargu będą działki gminne:
nr 1781 o powierzchni 892 m² w obr. geod. 165 m. Jaworzna,
nr 1782 o powierzchni 940 m² w obr. geod. 165 m. Jaworzna,
nr 1783 o powierzchni 1658 m² w obr. geod. 165 m. Jaworzna,
położone w rejonie ul. Kolonijnej w Jaworznie, objęte księgą wieczystą Nr KA1J/00009982/1, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Działki zlokalizowane są na terenie osiedla Dąbrowa Narodowa, po północno-zachodniej stronie środkowego odcinka ul. Kolonijnej. Działki stanowią tereny o kształtach regularnych, niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością niską i wysoką w stanie dzikim. Teren działek częściowo stanowi skarpa. Z uwagi na dużą różnicę poziomów, teren nieruchomości wymaga niwelacji.
Lokalizacja w sąsiedztwie terenów zabudowy jednorodzinnej, pojedynczych obiektów handlowo-usługowych.
Na działce nr 1783 zlokalizowane są fragmenty sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i elektrycznej.
Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
– działki nr nr 1781, 1782 obr. 165: 8MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
– działka nr 1783 obr. 165 (odpowiednio w częściach jak na wyrysie z planu): 17U – tereny zabudowy usługowej, 8MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dla działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Łubowiec” – zobacz zapisy planu.

Ceny wywoławcze działek (netto):
➢ działka nr 1781 w obr. geod. 165 m. Jaworzna: 139.040,00 zł,
➢ działka nr 1782 w obr. geod. 165 m. Jaworzna: 146.510,00 zł,
➢ działka nr 1783 w obr. geod. 165 m. Jaworzna: 326.140,00 zł.
Do cen działek uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
➢ działka nr 1781 w obr. geod. 165 m. Jaworzna: 20.800,00 zł,
➢ działka nr 1782 w obr. geod. 165 m. Jaworzna: 22.000,00 zł,
➢ działka nr 1783 w obr. geod. 165 m. Jaworzna: 49.000,00 zł,
wnieść należy w terminie do 21 września 2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr … w obr. geod. 165” (wpisać należy nr działki, którego dotyczy wadium).
Za wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargów: 28 września 2022 r. sala 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:00.

Zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu: kliknij tutaj

działki gminne przy ul. Kolonijnej w Jaworznie
Skip to content