Skip to content

Działki inwestycyjne w strefie Przemysłowa II na sprzedaż

StrefaPrzemyslowa2

Gmina Miasta Jaworzna i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ogłaszają I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Jaworzno.

Przedmiotem przetargu są działki gminne nr 1314 i 1315 o łącznej powierzchni 16.000 m² w obrębie geodezyjnym 165 m. Jaworzna. Nieruchomości położone są w rejonie ulic: Bema, Orzeszkowej i Wojska Polskiego w Jaworznie.

Działki są objęte księgą wieczystą Nr KA1J/00016328/1, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomości niezabudowane, położone w Jaworznie wzdłuż drogi o nawierzchni asfaltowej, na terenie strefy Przemysłowa II. Nieruchomość posiada regularny kształt i powierzchnię optymalną z punktu widzenia przeznaczenia nieruchomości. Teren porośnięty roślinnością niską, częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny przemysłowo-usługowe, tereny niezabudowane i niezagospodarowane, tereny zadrzewione oraz zabudowa jednorodzinna w formie rozproszonej.

Na nieruchomości znajdują się sieci uzbrojenia terenu: teletechniczna, kanalizacyjna, wodociągowa, ciepłownicza.

Uzbrojenie terenów sąsiednich: sieć, teletechniczna, elektryczna, gazowa, kanalizacyjna, wodociągowa, ciepłownicza.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem 11PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej oraz w niewielkim fragmencie 1KDDP2/2.

Cena wywoławcza nieruchomości: 2 553 000,00 zł netto (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy złote). Do zaoferowanej przez oferenta ceny doliczony zostanie należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka ta wynosi 23 %).

Wadium w pieniądzu warunkujące udział w przetargu w kwocie 380 000,00 zł, wnieść należy w terminie do 14 listopada przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr 1314 i 1315 w obr. geod. 165” . Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 18.11.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu: tutaj

Zobacz informacje o nieruchomości

StrefaPrzemyslowa2
Skip to content