Skip to content

Działka przy ul. Herbowej – przetarg

27 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej, położonej przy ul. Herbowej w Jaworznie.

Przedmiotem przetargu będzie działka gminna nr 3812 o pow. 3088 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna, położona przy ul. Herbowej w Jaworznie, objęta księgą wieczystą Nr KA1J/00033105/7, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość niezabudowana, położona przy ulicy Herbowej w dzielnicy peryferyjnej miasta.
Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane i niezagospodarowane. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej lokalnej o nawierzchni asfaltobetonowej. Działka nieogrodzona o kształcie prostokąta o proporcjach umożliwiających zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Teren nieruchomości lekko pofałdowany, niezagospodarowany, wymagający przeprowadzenia niewielkich prac niwelacyjnych. Przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie. Działka posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, wodociągowej i telekomunikacyjnej.
Informacja Geologa Powiatowego: ze względu na wychodnie warstw węglanowych, dla każdej inwestycji budowlanej wskazane jest wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
MN14 – mieszkalnictwo jednorodzinne w zespołach osiedlowych.

Cena wywoławcza nieruchomości (netto): 353.170,00 zł.
Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wadium w pieniądzu, w wysokości 53.000,00 zł, wnieść należy w terminie do 20 kwietnia 2022 r.
przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr 3812 w obr. geod. Byczyna”. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 27 kwietnia 2022 r. sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godz. 12:15.

Zobacz pełną treść ogłoszenia o przetargu

Skip to content