Skip to content

Działki budowlane przy ul. Pod Grodziskiem na sprzedaż – przetarg 24.04.2024 r.

24 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych działek budowlanych, położonych przy ul. Pod Grodziskiem (Bory) w Jaworznie.

W ustnym przetargu nieograniczonym sprzedawane będą działki:

  • nr 4330 o powierzchni 757 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna,
  • nr 4331 o powierzchni 692 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna,
  • nr 4335 o powierzchni 507 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna,
  • nr 4336 o powierzchni 505 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna,
  • nr 4337 o powierzchni 557 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna,
  • nr 4344 o powierzchni 602 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna.

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone przy nowopowstałej drodze o nawierzchni asfaltobetonowej – ul. Pod Grodziskiem oraz w rejonie ul. Podgórskiej w Jaworznie. Kompleksy działek stanowią nieruchomości o regularnych kształtach pozwalających na optymalną zabudowę zgodnie z przeznaczeniem. Działki porośnięte trawą i pojedynczymi drzewami. Działki niezagospodarowane. Nieruchomości zlokalizowane w dzielnicy nowobudowanej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych. W dalszej odległości pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W działce drogowej – sieć wodociągowa, nad działką – sieć elektroenergetyczna średniego napięcia. Uzbrojenie terenów sąsiednich: sieć kanalizacyjna, wodociągowa, energetyczna, gazowa.

Działki objęte są księgą wieczystą Nr KA1J/00046881/4, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Byczyna”: 5MNU – Zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności.

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
1. dz. nr 4330 o pow. 757 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 158.930,00 zł,
2. dz. nr 4331 o pow. 692 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 145.250,00 zł,
3. dz. nr 4335 o pow. 507 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 106.380,00 zł,
4. dz. nr 4336 o pow. 505 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 106.030,00 zł,
5. dz. nr 4337 o pow. 557 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 116.960,00 zł,
6. dz. nr 4344 o pow. 602 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 126.390,00 zł.
Do cen nieruchomości uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
1. dla dz. nr 4330 o pow. 757 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 23.800,00 zł,
2. dla dz. nr 4331 o pow. 692 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 21.800,00 zł,
3. dla dz. nr 4335 o pow. 507 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 16.100,00 zł,
4. dla dz. nr 4336 o pow. 505 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 16.000,00 zł,
5. dla dz. nr 4337 o pow. 557 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 17.500,00 zł,
6. dla dz. nr 4344 o pow. 602 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 19.000,00 zł.
wnieść należy w terminie do 17 kwietnia 2024 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr … w obr. geod. 200” (wpisać należy nr działki, którego dotyczy wadium). Za wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargów: 24 kwietnia 2024 r. sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:00

Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik powinien przedstawić komisji przetargowej :
• dokument tożsamości,
• pisemne pełnomocnictwo do występowania w imieniu mocodawcy, w przypadku działania przez pełnomocnika,
• w przypadku małżonków pisemne pełnomocnictwo współmałżonka do udziału w licytacji,
• w przypadku przedsiębiorców, aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumenty upoważniające do działania w ich imieniu,
• wypełniony formularz zgłoszenia udziału w przetargu (do pobrania kliknij)

Zobacz pełną treść ogłoszenia o przetargu

Skip to content