Skip to content

Działka przy ul. Kołłątaja – przetarg

27 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej, położonej przy ul. Kołłataja w Jaworznie.

Przedmiotem przetargu będzie działka gminna nr 2318 o pow. 1992 m² w obr. geod. 200 (poprzednio nr 52/1 w obr. geod. 264), położona w rejonie ul. Kołłątaja w Jaworznie, objęta księgą wieczystą Nr KA1J/00001910/0, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, o kształcie zbliżonym do trapezu.
Działka porośnięta trawą, nielicznymi drzewami i krzewami. Przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie. Dostęp do działki z ul. Kołłątaja, za pośrednictwem gruntowej drogi wewnętrznej. Uzbrojenie terenów sąsiednich: sieć energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna i kanalizacyjna. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
01MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Cena wywoławcza działki: 285.970,00 zł netto.
Do ceny działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wadium w pieniądzu w wysokości 42.000,00 zł, wnieść należy w terminie do 20 kwietnia 2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr 2318 w obr. geod. 200”. Za wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 27 kwietnia 2022 r. sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:40.

Zobacz pełną treść ogłoszenia o przetargu

Skip to content