Skip to content

Działka przy ul. Stoleckiego – przetarg

27 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej, położonej przy ul. Stoleckiego w Jaworznie.

Przedmiotem przetargu będzie działki gminna nr 2316 o pow. 234 m² i działka gminna nr 2321 o pow. 1060 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna (poprzednio nr nr 51/7 i 52/5 w obr. geod. 264), położone przy ul. Stoleckiego w Jaworznie. Działki będą zbywane łącznie jako jedna nieruchomość.

Działka nr 51/7 obr. geod. 264/obecnie nr 2316 obr. geod. 200 – objęta jest księgą wieczystą Nr KA1J/00040882/9, działka nr 52/5 obr. geod. 264/obecnie nr 2321 obr. geod. 200 – KW Nr KA1J/00001910/0, prowadzonymi w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 1294 m², niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana, o kształcie trójkąta. Nieruchomość porośnięta trawą i krzakami. Nieruchomość położona w otoczeniu terenów niezabudowanych i zabudowy jednorodzinnej. W dalszej odległości znajdują się obiekty handlowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe. Działka posiada dostęp do nieurządzonej drogi publicznej ul. Stoleckiego. Uzbrojenie terenów sąsiednich: sieć telekomunikacyjna, energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna.
Z rysunkiem przebiegu sieci uzbrojenia i treścią operatu szacunkowego można zapoznać się w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Plac Górników 5, pok. 19.
MZDiM: obsługa komunikacyjna działek wyłącznie od strony ul. Stoleckiego.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
02MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości o łącznej pow. 1294 m²: 185.760,00 zł netto.
Do ceny działek uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wadium w pieniądzu w wysokości 28.000,00 zł, wnieść należy w terminie do 20 kwietnia 2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działki nr nr 2316 i 2321 w obr. geod. 200”. Za wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 27 kwietnia 2022 r. sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 11:00.

Zobacz pełną treść ogłoszenia o przetargu

Skip to content