Skip to content

Działka przy ul. Szczotki – przetarg

27 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej, położonej przy ul. Szczotki w Jaworznie.

Przedmiotem przetargu będzie działka gminna nr 3353 o pow. 789 m² w obr. geod. 122 (poprzednio nr 1/9 w obr. geod. 112) m. Jaworzna, położona w rejonie ul. Szczotki w Jaworznie, objęta księgą wieczystą Nr KA1J/00040291/9, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, położona w rejonie ul. Szczotki w Jaworznie. Działka ma kształt regularny o proporcjach nieznacznie tylko ograniczających zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działka porośnięta trawą, nielicznymi drzewami i krzewami. Teren działki wymagający wykonania prac niwelujących. Przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie terenu. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny niezabudowane. Działka posiada dostęp do nieurządzonej drogi publicznej. Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa i telekomunikacyjna.
Biuro ds. Geologii: działka zlokalizowana jest w granicach obszaru płytkiej eksploatacji górniczej do 80 m KWK ,,Jan Kanty”, w zasięgu deformacji nieciągłych, w rejonie występowania licznych szybów, szybików i zapadlisk, w obszarze predysponowanym do wystąpienia ruchów masowych. Obszar ten należy zaliczyć do terenów o skomplikowanych warunkach gruntowych. W przypadku posadawiania obiektów budowlanych na przedmiotowej nieruchomości, wymagane jest opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
10MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza działki: 124.390,00 zł netto.
Do ceny działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wadium w pieniądzu w wysokości 18.000,00 zł, wnieść należy w terminie do 20 kwietnia 2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr 3353 w obr. geod. 122”. Za wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 27 kwietnia 2022 r. sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:20

Zobacz pełną treść ogłoszenia o przetargu

Skip to content