Skip to content

Działka budowlana przy ul. Szprotawy na sprzedaż

14 września br. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej działki budowlanej zlokalizowanej przy ul. Szprotawy w Jaworznie.

Przedmiotem przetargu będzie działka gminna nr 4025 o pow. 631 m² w obr. geod. 122 wraz z udziałem 1/6 części działki 4029 o pow. 376 m², położona w rejonie ul. Szprotawy (Dąbrowa Narodowa) w Jaworznie.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana. Działka posiada kształt i potencjał umożliwiający zagospodarowanie, zgodnie z przeznaczeniem w planie. Działka porośnięta trawą, drzewami i krzewami. Teren działki niezagospodarowany. Przez działkę nie przebiega żadne kolidujące uzbrojenie.

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, teletechniczna, gazowa, kanalizacyjna. Przez działkę nr 4029 przebiegają sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny nowowybudowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. W dalszej odległości znajdują się obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Szprotawy. Dla działki sąsiedniej nr 4026 obr. geod. 122 została wydana decyzja – pozwolenie na budowę. Działka nr 4025 znajduje się w rejonie oddziaływania inwestycji.
Biuro ds. Geologii: nieruchomość znajduje się w pobliżu zapadliska, w zasięgu płytkiej eksploatacji górniczej do 80 m KWK „Jan Kanty”; inwestycje budowlane należy poprzedzić wykonaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 1MN2 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Cena wywoławcza działki: 137.770,00 zł netto.
Do ceny działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości 20.600,00 zł, wnieść należy w terminie do 7 września 2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr 4025 w obr. geod. 122”.
Za wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 14 września 2022 r. sala 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:40.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej

Skip to content