Skip to content

Działka inwestycyjna na sprzedaż – przetarg 22.08.2022 r.

Gmina Miasta Jaworzna i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ogłaszają I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki inwestycyjnej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Jaworzno.

Przedmiotem przetargu jest działka inwestycyjna nr 4034/36 o pow. 41.217 m² w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna, położona przy ul. Inwestycyjnej w Jaworznie, objęta księgą wieczystą Nr KA1J/00016328/1, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Działka zlokalizowana jest na terenach inwestycyjnych, położonych na wschodnich obrzeżach osiedla Jeleń w Jaworznie, w rejonie węzła autostrady A-4, przy ul. Inwestycyjnej. Działka o kształcie dość regularnym, dużej powierzchni i cechach geometrycznych umożliwiających racjonalne zagospodarowanie, zgodnie z przeznaczeniem w planie. Działka stanowi teren niezabudowany i niezagospodarowany, porośnięty roślinnością niską i wysoką. Od strony południowej działka ograniczona jest niezabudowanym terenem dawniej zajmowanym przez stadion (obecnie boisko), dalej na południe zlokalizowana jest zabudowa użytkowa. Od strony wschodniej działka ograniczona jest asfaltową ul. Inwestycyjną, umożliwiającą dojazd do nieruchomości. Od strony północnej I wschodniej działki znajduje się zabudowa użytkowa, a od strony zachodniej zabudowa jednorodzinna. Ponadto w sąsiedztwie działki znajdują się pozostałe tereny inwestycyjne.

Uzbrojenie sąsiednich terenów inwestycyjnych stanowią sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa. Sieci elektroenergetyczna, gazowa i kanalizacyjna przebiegają w granicach działki. Przez działkę w kierunku północ-południe przebiega droga lokalna o nieurządzonej nawierzchni.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 1PU – tereny produkcyjno-usługowe.

Cena wywoławcza nieruchomości: 3.347.200,00 zł netto (trzy miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście złotych). Do zaoferowanej przez oferenta ceny doliczony zostanie należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka ta wynosi 23 %).

Wadium w pieniądzu, warunkujące udział w przetargu, w kwocie 500.000,00 zł, wnieść należy przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr 4034/36 w obr. geod. Jeleń” w terminie do dnia 16.08.2022 r. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Część jawna przetargu tj. otwarcie ofert, ich ocena formalna I ogłoszenie podmiotów zakwalifikowanych do części niejawnej przetargu odbędzie się w dniu 22.08.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

Szczegółowe informacje, w tym warunki przystąpienia do przteargu znajdują sie w ogłoszeniu o przetargu pod adresem: https://www.bip.jaworzno.pl/a,41664,katowicka-specjalna-strefa-ekonomiczna-dzialajac-w-imieniu-prezydenta-miasta-jaworzno-na-podstawie-a.html

Więcej informacji o działce inwestycyjnej pod adresem: https://nowa.invest-in-jaworzno.pl/inwest-gsag-4034-36-pow-4-1ha/

Skip to content