Skip to content

Działka przy ul. Pszenicznej – przetarg

27 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej, położonej przy ul. Pszenicznej w Jaworznie.

Przedmiotem przetargu będzie działka gminna nr 533/1 o pow. 3399 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna, położona jest w rejonie ul. Pszenicznej w Jaworznie, objęta księgą wieczystą Nr KA1J/00020471/9, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Niezabudowana działka gruntu, zlokalizowana w rejonie ul. Pszenicznej w Jaworznie. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane i niezagospodarowane. W dalszej odległości znajdują się pojedyncze obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe. Działka o kształcie nieregularnym i proporcjach ograniczających zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie. Na działce znajdują się pojedyncze drzewa. Działka nieogrodzona. Na fragmencie zachodniej granicy działki znajduje się ogrodzenie działki sąsiedniej nr 4385/1, a w rejonie wschodniej granicy znajdują się budynki działki nr 4086/1. Teren działki lekko pofałdowany, niezagospodarowany. Przez działkę z północy na południe przebiega kolidujące uzbrojenie w postaci napowietrznej sieci elektroenergetycznej na słupach.
Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, teletechniczna.
Działki położone przy ul. Pszenicznej, która w części jest drogą gruntową, nieurządzoną.
Biuro ds. Geologii: działka zlokalizowana na obszarze o wysokim stanie wód gruntowych i możliwych sezonowych
wahaniach lustra wody przekraczających poziom przemarzania gruntu.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
MNU10 – Zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności,
KDD09 – Drogi publiczne w klasie: dojazdowa – niewielki fragment.

Cena wywoławcza działki: 341.290,00 zł netto.
Do ceny działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wadium w pieniądzu w wysokości 50.000,00 zł, wnieść należy w terminie do 20 kwietnia 2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr 533/1 w obr. geod. Byczyna”. Za wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 27 kwietnia 2022 r. sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:00

Zobacz pełną treść ogłoszenia o przetargu

Skip to content