Skip to content

Działki inwestycyjne na sprzedaż – przetarg

JPP-Jelen03

Gmina Miasta Jaworzna i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ogłaszają I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic Dąb i Rozwojowej w Jaworznie, składających się z działek o łącznej powierzchni 3,2610 ha oznaczonych geodezyjnie numerami ewidencyjnymi:
– nr 3833/550, obręb Jeleń, o pow. 2,7568 ha,

– nr 3833/578, obręb Jeleń, o pow. 0,2462 ha,
– nr 3833/576, obręb Jeleń, o pow. 0,2580 ha.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana jest na terenach inwestycyjnych Parku Przemysłowo-Technologicznego w Jaworznie, w dzielnicy Jeleń, przy ul. Rozwojowej. Nieruchomość położona w niewielkiej odległości od granicy administracyjnej z województwem małopolskim. Działki o kształcie nieregularnym, nie są ogrodzone. Działki stanowią teren niezabudowany I niezagospodarowany, porośnięty drzewami, krzakami do usunięcia i wysoką trawą. Otoczenie nieruchomości stanowią Zbiornik Wody Dziećkowice i tereny zielone. Po drugiej stronie autostrady A4 znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz obiekty handlowo-usługowe. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Uzbrojenie sąsiednich terenów stanowią sieci: energetyczna (napowietrzna), wodociągowa, teletechniczna oraz gazowa. Przez działkę nr 3833/550 przebiegają kolidujące sieci wodociągowe 2x 1200 PUH HKW Dąbrowa Górnicza, ograniczające zagospodarowanie nieruchomości. Wzdłuż wschodniej granicy działek przebiega fragment przewodu telekomunikacyjnego.

Na nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dąb” w Jaworznie – etap I, zgodnie z uchwałą Nr XIV/195/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2015 r.
Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 1PU – Tereny produkcyjno-usługowe.
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów 1PU-4PU – przeznaczenie podstawowe wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem, użytkowaniem i sytuowaniem obiektów, obejmuje:
1)Usługi produkcyjne oraz obiekty produkcyjne, składy i magazyny;
2)Usługi, z wykluczeniem usług oświaty, kultury, kultu religijnego, zdrowia oraz opieki socjalnej i społecznej, w tym usług związanych ze stałym i czasowym pobytem dzieci i młodzieży, które są konfliktowe w stosunku do funkcji produkcyjnych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.828.900,00 zł netto (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset złotych). Do zaoferowanej przez oferenta ceny zostanie doliczony należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka ta wynosi 23%). Oferowana cena nabycia nieruchomości musi być wyższa od ceny wywoławczej.

Warunki przystąpienia do przetargu:
1) Złożenie pisemnej oferty w dwóch egzemplarzach w zaklejonej kopercie z napisem: „Przetarg – prawo własności działek nr 3833/550, 3833/578, 3833/576 obr. geod. Jeleń m. Jaworzna” w siedzibie organizatora przetargu w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42, w terminie do dnia 26.06.2023 r. do godz. 16:00.
2) Wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości w kwocie 282.890,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych), przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg pisemny – dz. 3833/550, 3833/578, 3833/576 obr. Jeleń” w terminie do dnia 26.06.2023 r. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Część jawna przetargu, tj. otwarcie ofert, ich ocena formalna i ogłoszenie podmiotów zakwalifikowanych do części niejawnej przetargu odbędzie się w dniu 30.06.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.jaworzno.pl/a,43398,prezydent-miasta-jaworzna-na-podstawie-art-12-ustawy-z-dnia-10-maja-2018-r-o-wspieraniu-nowych-inwes.html

Skip to content