Skip to content

Działki przy ul. Jesionowej na sprzedaż!

28 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych działek budowlanych, położonych przy ul. Jesionowej w Jaworznie.

W ustnym przetargu nieograniczonym sprzedawane będą:

  • działka nr 3330 o pow. 654 m² i 3178 o pow. 67 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/10 części działki nr 3326 o pow. 820 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
  • działka nr 3325 o pow. 672 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/10 części działki nr 3326 o pow. 820 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
  • działki nr 3324 o pow. 649 m² i 23/26 o pow. 39 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/10 cz. dz. nr 3326 o pow. 820 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
  • działka nr 3329 o pow. 689 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/10 części działki nr 3326 o pow. 820 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
  • działka nr 3333 o pow. 763 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna z udziałem 1/10 części działki nr 3326 o pow. 820 m² w obr. geod. 122 m. Jaworzna.

Działki nr nr 3324, 3325, 3329, 3330, 3333, 3178 objęte są księgą wieczystą Nr KA1J/00011777/8, działka nr 23/26 – księgą wieczystą Nr KA1J/00009513/3, działka nr 3326 – księgą wieczystą nr KA1J/00049387/2, prowadzonymi w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Opis nieruchomości: Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone w rejonie ul. Jesionowej w Jaworznie. Działki stanowią nieruchomości o regularnych kształtach pozwalających na optymalną zabudowę zgodnie z przeznaczeniem. Działki porośnięte trawą i pojedynczymi drzewami. Działki niezagospodarowane. Nieruchomości zlokalizowane w dzielnicy nowo budowanej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych. Działki położone przy ulicy Jesionowej z jezdnią o nawierzchni asfaltobetonowej. Działki będą posiadały dostęp do ulicy Jesionowej poprzez udział 1/10 części w działce dojazdowej nr 3326 o nieurządzonej nawierzchni.
Przez działkę dojazdową nr 3326 przebiegają sieci: kanalizacja sanitarna i wodociąg.


MZDiM: Obsługa działek winna odbywać się poprzez działkę nr 3326 w obr. 122 przeznaczoną pod drogę wewnętrzną, przy czym ewentualny zjazd z tej drogi na działkę nr 3333 obr. 122 powinien być usytuowany w jak największej odległości od połączenia działki nr 3326 obr. 122 z drogą ul. Jesionową.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 19MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
1) działki nr 3330 i 3178 z udz. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 175.840,00 zł,
2) działka nr 3325 z udz. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 165.030,00 zł,
3) działki nr 3324 i 23/26 z udz. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 168.480,00 zł,
4) działka nr 3329 z udz. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 168.710,00 zł,
5) działka nr 3333 z udz. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 185.150,00 zł.
Do cen nieruchomości uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
1) dz. nr nr 3330 i 3178 z udz. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 26.400,00 zł,
2) dz. nr 3325 z udz. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 24.800,00 zł,
3) dz. nr nr 3324 i 23/26 z udz. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 25.300,00 zł,
4) dz. nr 3329 z udz. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 25.200,00 zł,
5) dz. nr 3333 z udz. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 27.800,00 zł.
wnieść należy w terminie do 21 czerwca 2023 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr … z udz. 1/10 cz. dz. 3326 w obr. geod. 122” (wpisać należy nr działki/ek, którego dotyczy wadium).
Ważne: Za wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargów: 28 czerwca 2023 r. sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:30.

Zobacz pełną treść ogłoszenia o przetargu

Skip to content