Skip to content

Działka przy ul. św. Wojciecha na sprzedaż – przetarg

8 listopada 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej działki, położonej przy ul. św. Wojciecha w Jaworznie.

W ustnym przetargu nieograniczonym sprzedawana będzie:
działka oznaczona nr 4090 o powierzchni 2578 m2 w obrębie geodezyjnym 90 miasta Jaworzna, stanowiąca własność Gminy Miasta Jaworzna, położona przy ul. Św. Wojciecha w Jaworznie, objęta księgą wieczystą nr KA1J/00002008/1 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość gruntowa położona w Jaworznie przy ulicy Św. Wojciecha, w dzielnicy pośredniej miasta. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny zielone, tereny niezabudowane. W dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W odległości do 500 m znajdują się obiekty handlowo-usługowe, w odległości do 2 km obiekty użyteczności publicznej i obiekty oświatowe. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Św. Wojciecha poprzez działkę nr 4089. Działka niezabudowana o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, o lekkim nachyleniu w kierunku zachodnim. Działka nieogrodzona, niezagospodarowana. Porośnięta roślinnością niską i średniowysoką. W południowo-wschodnim narożniku działki znajduje się słup energetyczny wysokiego napięcia. Przez działkę, wzdłuż południowej granicy, przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia, a poprzez południowo-zachodni narożnik wodociąg o średnicy 750 mm.

Informacja Wydz. Geodezji i Kartografii: sieci podziemne: telekomunikacyjna, wodociągowa, słup i linia elektroenergetyczna napowietrzna wysokiego napięcia.
Informacja Wydz. Ochrony Środowiska: na działce występują grunty stanowiące użytek RIII.
Zmiana dotychczasowego sposobu użytkowania (z rolniczego na nierolniczy) wymaga wyłączenia gruntu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Informacja MZDiM: z uwagi na funkcjonujący w pobliżu działki rów odwadniający jezdnię, przyszłe zagospodarowanie działki nie może negatywnie wpływać na istniejące stosunki wodne.
Skomunikowanie działki z drogą publiczną wymaga posiadania tytułu prawnego do korzystania
z działki 4089 obr. 90.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych.


Cena wywoławcza nieruchomości (netto): 311.650,00 zł.
Do ceny działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości 46.700,00 zł wnieść należy w terminie do 2 listopada 2023 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr 4090 w obr. geod. 90”.
Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 8 listopada 2023 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 11:00.

Zobacz pełną treść ogłoszenia o przetargu: tutaj

Skip to content