Skip to content

Działka przy ul. Dąbrowskiego na sprzedaż – przetarg

8 listopada 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej działki, położonej przy ul. Dąbrowskiego w Jaworznie.

W ustnym przetargu nieograniczonym sprzedawana będzie:
działka oznaczona nr 4639 o pow. 661 m² w obr. geod. 90 m. Jaworzna, stanowiąca własność Gminy Miasta Jaworzna, położona przy ul. Dąbrowskiego w Jaworznie, objęta księgą wieczystą Nr KA1J/00030714/8 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Działka niezabudowana, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren działki o dużym nachyleniu w kierunku północno-wschodnim (znaczne nachylenie terenu występuje głównie w południowej części działki). W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny niezabudowane, tereny zielone, tereny lasów. Północna część działki ogrodzona –ogrodzenie w większości z siatki stalowej, w północnej części ogrodzenie z działki sąsiadującej. Część północna działki zagospodarowana na ogród: urządzona grządka, kompostownik, pozostała część terenu porośnięta trawą oraz niewielkimi krzewami. W części południowej teren porośnięty samosiewami drzew. Przy południowej granicy działki przebiegają sieci: kanalizacyjna i energetyczna. Działka objęta obowiązującą umową dzierżawy do 30.06.2024r.
Biuro ds. Geologii: Z uwagi na wychodnie utworów węglanowych, każda inwestycja budowlana winna zostać poprzedzona wykonaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
– 7MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości (netto): 134.550,00 zł.
Do ceny działki uzyskanej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości 20.100,00 zł wnieść należy w terminie do 2 listopada 2023 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr 4639 w obr. geod. 90”. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 8 listopada 2023 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:35.

Zobacz pełną treść ogłoszenia o przetargu: tutaj

Skip to content