Skip to content

Zabudowana działka przy ul. Towarowej na sprzedaż

nimble_asset_towarowa-52

9 marca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gminnej nr 165/12 o pow. 1114 m² w obr. geod. 1026 m. Jaworzna, położonej przy ul. Towarowej 50-52 w Jaworznie.

Nieruchomość zabudowana położona na terenie Jaworzna, wśród pojedynczej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w osiedlu Podłęże i zabudowy usługowo-handlowej. Dojazd do nieruchomości odbywa się oświetloną ulicą Towarową, która jest drogą o nawierzchni asfaltobetonowej, z obustronnym chodnikiem.
Działka posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Zabudowana jest dwoma wolnostojącymi parterowymi budynkami. Działka jest zagospodarowana. Teren działki płaski.
W ulicy Towarowej przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa, kanał ciepłowniczy, kanalizacja ogólnospławna, kanalizacja deszczowa i teletechniczna. Przez działkę przebiegają kolidujące uzbrojenia. Działka w części jest ogrodzona ogrodzeniem z przęseł z ram stalowych wypełnionych prętami stalowymi, wspartych na słupkach stalowych.

Opisana nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Nr KA1J/00017191/8, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Budynek ul. Towarowa 50:
Powierzchnia zabudowy wg kartoteki budynku: 283 m2
Powierzchnia użytkowa: ok. 275 m2.
Kubatura budynku: ok. 1132 m3.

Budynek ul. Towarowa 52:
Powierzchnia zabudowy wg kartoteki budynku: 283 m2.
Powierzchnia użytkowa: ok. 280 m2.
Kubatura budynku: ok. 1132 m3.

Budynki nie posiadają świadectw charakterystyki energetycznej.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: działka nr 165/12 w obr. 1026 położona jest w terenie oznaczonym symbolem: 2U – Teren zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 351.670,00 zł netto.
Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w wysokości 53.000,00 zł w pieniądzu wnieść należy w terminie do 2 marca 2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 00009206 6029 SUMY DEPOZYTOWE z dopiskiem: „Przetarg – zabudowana działka nr 165/12 w obr. geod. 1026m. Jaworzna.” Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu:
9 marca 2022 r. Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:40.

Zobacz pełną treść ogłoszenia o przetargu

nimble_asset_towarowa-52
Skip to content