Skip to content

Sprzedaż działek przy ul. Rumiankowej – przetarg

9 marca br. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędą się pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek położonych w rejonie ul. Rumiankowej w Jaworznie (Byczyna).

Działki gminne przeznaczone do sprzedaży:

 • działka nr 685/7 o pow. 603 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna z udziałem 1/5 części działki nr 685/10 o pow. 407m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna;
 • dz. nr 685/9 o pow. 1067 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna z udziałem 1/5 części działki nr 685/10 o pow. 407m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna;
 • dz. nr 685/11 o pow. 770 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna z udziałem 1/5 części działki nr 685/10 o pow. 407m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna;
 • dz. nr 685/12 o pow. 650 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna z udziałem 1/5 części działki nr 685/10 o pow. 407m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna.

Działki zlokalizowane są w obrębie Byczyna miasta Jaworzna, po południowej stronie ul. Rumiankowej. Działki oznaczone numerami 685/7, 685/9, 685/11, 685/12 stanowią tereny o zróżnicowanych kształtach i powierzchni umożliwiającej racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie. Działka nr 685/10 – długa i wąska, o kształcie i cechach geometrycznych wynikających z docelowego jej wykorzystania na dojazd do poszczególnych nieruchomości. Działki stanowią tereny niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością w stanie dzikim, w tym drzewami. Działki zlokalizowane są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ul. Rumiankowej oraz terenów niezabudowanych i niezagospodarowanych. Uzbrojenie terenów sąsiednich elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, teletechniczna.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: MN09 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności:
1)zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2)usługi wbudowane w budynki mieszkaniowe o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
3)budynki gospodarcze i garaże powiązane z przeznaczeniem wymienionym w pkt 1;
4)ograniczenia zagospodarowania:
a)dopuszcza się wyłącznie usługi takie jak np.: gabinety lekarskie, kosmetyczne, biura rachunkowe i podobne, z wyłączeniem usług powodujących emisję hałasu, wibracji i odorów oraz związanych ze stałym parkowaniem pojazdów na drogach obsługujących,
b)zakazuje się wykorzystywania terenu działki budowlanej na cele innych działalności gospodarczych, w tym lokalizowania na niej obiektów niemieszkalnych.

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowych działek uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel.32 61 81 624).

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):

 • działka nr 685/7 z udziałem 1/5 cz. dz. nr 685/10w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna: 70.210,00 zł,
 • działka nr 685/9 z udziałem 1/5 cz dz. nr 685/10w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna: 110.130,00 zł,
 • działka nr 685/11 z udziałem 1/5 cz. dz. nr 685/10 w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna: 81.800,00 zł,
 • działka nr 685/12 z udziałem 1/5 cz. dz. nr 685/10 w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna: 75.030,00 zł.
  Do cen działek uzyskanych w przetargach, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:

 • działka nr 685/7 wraz z udz. 1/5 cz. w dz. nr 685/10 w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna: 10.000,00 zł,
 • działka nr 685/9 wraz z udz. 1/5 cz. w dz. nr 685/10w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna: 16.000,00 zł,
 • działka nr 685/11 wraz z udz. 1/5 cz. w dz. nr 685/10 w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna: 12.000,00 zł,
 • działka nr 685/12 wraz z udz. 1/5 cz. w dz. nr 685/10 w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna: 11.000,00 zł,
  wnieść należy w terminie do 2 marca 2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE z dopiskiem „Przetarg – działka nr … z udz. w dz. 685/10 obr. geod. Byczyna” (należy wpisać nr działki, której wadium dotyczy).

Termin i miejsce przetargów:
9 marca 2022 r. od godz. 10:00
sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Zobacz pełną treść ogłoszenia o przetargu

ul. Rumiankowa
Skip to content