Skip to content

Działka inwestycyjna w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej na sprzedaż

GSAG-Jelen-02

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, działając w imieniu Prezydenta Miasta Jaworzna, ogłosiła I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna.

Przedmiotem przetargu jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Jaworznie przy ul. Wygoda, oznaczonej nr 3833/500, obręb geod. Jeleń, o powierzchni 2,8413 ha.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem 3PU – tereny produkcyjno-usługowe oraz w niewielkim fragmencie na terenach oznaczonych symbolem 1 KDL1/2 – drogi publiczne lokalne. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, ma kształt nieregularny zbliżony do trapezu. Teren nieruchomości porośnięty jest trawą oraz licznymi drzewami i krzewami. Uzbrojenie sąsiednich terenów stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, teletechniczna i gazowa.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 050 000,00 złotych netto. Do zaoferowanej przez oferenta ceny doliczony zostanie należny podatek VAT według stawki 23 %, a w przypadku jej zmiany według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 20.05.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w pieniądzu do dnia 14.05.2021 r. wadium w wysokości 205 000,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetarg).

Z pełną treścią ogłoszenia o przetargu można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej pobierz ogłoszenie

Skip to content