Skip to content

Działka przy ul. Wandy na sprzedaż – przetarg

11 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się ustny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży działki gminnej położonej przy ul. Wandy w Jaworznie.

Przedmiotem przetargu będzie działka nr 2456 o pow. 668 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna, stanowiąca własność Gminy Miasta Jaworzna, położona przy ul. Wandy w Jaworznie, objęta księgą wieczystą Nr KA1J/ 0039965/5 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana. Działka o kształcie prostokąta, o nieznacznie pogorszonym potencjale do zabudowy. Działka porośnięta trawą, na dzień oględzin nie wykazywała cech podmokłości. Teren niezagospodarowany. Działka nie jest ogrodzona, we fragmencie wschodniej granicy działki znajduje się ogrodzenie działki sąsiedniej. Ponad działką przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia (ustalona strefa uciążliwości napowietrznej sieci energetycznej). Poza tym przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie. Działka posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz gazowej.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 05MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, 10D1/2 – tereny ulic dojazdowych (w niewielkim fragmencie).

Cena wywoławcza nieruchomości: 112.700,00 zł netto.
Do ceny działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości 16.900,00 zł wnieść należy w terminie do 4 stycznia 2023 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE z dopiskiem: „Przetarg dz. 2456 obr. 200”. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 11 stycznia 2023 r., o godz. 10:55, sala Nr 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.bip.jaworzno.pl/a,42661,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-dzialki-g.html

działka nr 2456 obręb 200 m. Jaworzna
Skip to content