Skip to content

Działka przy ul. Pszenicznej na sprzedaż – przetarg

11 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się ustny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży działki gminnej położonej przy ul. Pszenicznej w Jaworznie.

Przedmiotem przetargu będzie działka gminna nr 4086/17 o pow. 2140 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna, położona przy ul. Pszenicznej w Jaworznie, objęta księgą wieczystą Nr KA1J/00020471/9, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Opis nieruchomości: działka niezabudowana, o kształcie zbliżonym do czworokąta, porośnięta roślinnością średnią i wysoką. Pomiędzy poziomem działki a drogą występuje różnica terenu. W południowej części działki występuje obniżenie terenu. Przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie. W ulicy Pszenicznej przebiega napowietrzna linia teletechniczna. W najbliższym otoczeniu działki znajduje się wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa, a w dalekiej odległości znajdują się tereny leśne, rekreacyjno-wypoczynkowe. Sieci uzbrojenie technicznego zlokalizowane w dalszej odległości. Działka położona przy drodze o nawierzchni nieurządzonej.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: MNU10 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej niskiej intensywności.

Cena wywoławcza nieruchomości: 226.210,00 zł netto.
Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w wysokości 34.000,00 zł w pieniądzu wnieść należy w terminie do 4 stycznia 2023 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr 4086/17 w obr. geod. Byczyna”. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego
w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 11 stycznia 2023 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:40.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.bip.jaworzno.pl/a,42636,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-dzialki-g.html

Działka gminna nr 4086/17 o pow. 2140 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna

Skip to content