Skip to content

Działki budowlane przy ul. Grabowej na sprzedaż – przetarg

29 marca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych działek budowlanych, położonych przy ul. Grabowej w Jaworznie.

W ustnym przetargu nieograniczonym sprzedawane będą:
– działka nr 3270 (obręb geod. 122) o powierzchni 897 m²,
– działka nr 3271 (obręb geod. 122) o powierzchni 851 m²,
– działka nr 3272 (obręb geod. 122) o powierzchni 943 m²,
– działka nr 3273 (obręb geod. 122) o powierzchni 989 m².

Działki objęte są księgą wieczystą Nr KA1J/00011777/8, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone przy ul. Grabowej (Dąbrowa Narodowa) w Jaworznie. Działki o kształtach prostokątów, pozwalających na optymalną zabudowę zgodnie z przeznaczeniem. Działki porośnięte trawą i pojedynczymi drzewami. Działki niezagospodarowane. Nieruchomości zlokalizowane w dzielnicy nowobudowanej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych. Działki położone w rejonie dróg publicznych ulic Jesionowej i Grabowej. Drogi z jezdnią o nawierzchni asfaltobetonowej z kanalizacją deszczową.

Działki będą posiadały dostęp do ulicy Jesionowej poprzez ul. Grabową – nr 3275. Przez działkę drogową nr 3275 obr. 122 przebiegają sieci: kanalizacyjna sanitarna i wodociągowa. Przez działki nr nr 3270, 3271, 3272 w obr. geod. 122 przebiega kabel elektroenergetyczny.

MZDiM: Z uwagi na możliwą przyszłą rozbudowę układu drogowego w tym rejonie, ewentualny zjazd na działkę nr 3273 powinien być usytuowany z ul. Grabowej w jak największej odległości od skrzyżowania z ul. Jesionową.

Biuro ds. Geologi: z uwagi na płytką eksploatację górniczą oraz możliwość wystąpienia deformacji nieciągłych, każda inwestycja budowlana winna zostać poprzedzona wykonaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (dz. nr 3273).

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 15MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
1) działka nr 3270 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 179.750,00 zł,
2) działka nr 3271 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 170.550,00 zł,
3) działka nr 3272 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 188.950,00 zł,
4) działka nr 3273 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 218.620,00 zł.
Do cen nieruchomości uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wadium w pieniądzu w wysokości:
1) dz. nr 3270 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 27.000,00 zł,
2) dz. nr 3271 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 25.600,00 zł,
3) dz. nr 3272 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 28.300,00 zł,
4) dz. nr 3273 w obr. geod. 122 m. Jaworzna: 32.800,00 zł,
wnieść należy w terminie do 22 marca 2023 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY
DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr … w obr. geod. 122” (wpisać należy nr działki, którego
dotyczy wadium). Za wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargów: 29 marca 2023 r. sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:00.

Zobacz pełną treść ogłoszenia o przetargu

Kompleks Grabowa (II)

Wpis archiwalny. Działki zostały sprzedane.

Skip to content