Skip to content

Zabudowana działka usługowa przy ul. Górnośląskiej 1 na sprzedaż [Przetarg]

18 października 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży zabudowanej usługowej działki gminnej, położonej przy ul. Górnośląskiej 1 w Jaworznie.

Oznaczenie nieruchomości: zabudowana działka gminna nr 2730 o pow. 2771 m² w obr. geod. 90 m. Jaworzna, położona przy ul. Górnośląskiej 1 w Jaworznie, objęta księgą wieczystą Nr KA1J/00010744/1, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość obejmująca działkę nr 2730 o powierzchni 2771 m², o kształcie trapezu, zabudowana jest wolnostojącym piętrowym budynkiem usługowo-biurowym. W ulicy Górnośląskiej i Jaworznickiej przebiegają sieci: sieć energetyczna napowietrzna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa. Przez działkę przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjne. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny zieleni parkowej. Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z ul. Górnośląskiej i Jaworznickiej.

Budynek składający się z dwóch połączonych części, stanowiących jedną całość gospodarczą. Budynek wolnostojący, piętrowy, częściowo podpiwniczony. Konstrukcja budynku murowana. Ściany fundamentowe kamienno-ceglane. Ściany konstrukcyjne ceglane. Stropy: płytowo-żebrowe, prefabrykowane płyty betonowe. Stropodach betonowy, pokryty papą. Schody: betonowe, pokryte masą lastriko. Obróbki blacharskie stalowe, rynny i rury spustowe stalowe. Okna – PCV. Drzwi wejściowe drewniane. Drzwi wewnętrzne typowe płycinowe oraz PCV. Posadzki betonowe, pokryte płytkami ceramicznymi, częściowo panele, częściowo wykładziny PCV. Tynki wewnętrzne cem-wap. Kat. III Elewacja otynkowana tynkiem zwykłym. Instalacje wewnętrzne: instalacja wodna, kanalizacyjna, elektryczna, centralne z kotłowi węglowej lokalnej.
Powierzchnia zabudowy wg książki obiektu budowlanego: 840,70 m².
Powierzchnia użytkowa wg książki obiektu budowlanego: 1.184,60 m².
Kubatura wg książki obiektu budowlanego: 7.627 m3.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
1ZP – tereny zieleni parkowej (pow. ok. 1071 m²);
2U – tereny usług publicznych i komercyjnych (pow. ok. 1700 m²):

1. Oznacza się na rysunku planu symbolami 1 U do 5 U, tereny, na których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zabudowy usługowej stanowiące tereny usług nieuciążliwych publicznych i komercyjnych, na wydzielonych działkach, z zielenią towarzyszącą,
b) 1 U, 3 U, 5 U – tereny usług komercyjnych,
c) 2 U, 4 U – tereny usług publicznych i/lub komercyjnych,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) mieszkalnictwo zbiorowe,
b) mieszkalnictwo wbudowane towarzyszące usługom, lokalizowane na poddaszu użytkowym, pod warunkiem, że stanowi uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego oraz, że nie przekracza 30 % kubatury brutto przeznaczenia podstawowego,
c) 4U – realizacja budynków użyteczności publicznej, budynków zamieszkania zbiorowego, budynków mieszkalnictwa społecznego,
d) elementy małej architektury,
e) zieleń urządzona parkowa,
f) parkingi w zieleni, niezbędne dojazdy, dojścia piesze,
g) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej

Cena wywoławcza nieruchomości: 2.157.100,00 zł netto, w tym:
➢ cena gruntu: 586.100,00 zł,
➢ cena składnika budowlanego: 1.571.000,00 zł.
Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.

Przy zbyciu ww. nieruchomości Gmina skorzysta z przepisu art. 43 ust. 10 ustawy o VAT i opodatkuje dostawę nieruchomości stawką 23%.

Wadium w wysokości 323.000,00 zł w pieniądzu wnieść należy w terminie do 11 października 2023 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – zabudowana działka – ul. Górnośląska 1”. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 18 października 2023 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:00

Pełna treść ogłoszenia o przetargu kliknij tutaj

Skip to content