Skip to content

Działki budowlane przy ul. Podgórskiej II etap – na sprzedaż

31 maja 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych działek budowlanych, położonych przy ul. Podgórskiej (Bory) w Jaworznie.

W ustnym przetargu nieograniczonym sprzedawane będą:

  • działka nr 4344 o powierzchni 602 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna,
  • działka nr 4345 o powierzchni 666 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna,
  • działka nr 4346 o powierzchni 764 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna,
  • działka nr 4347 o powierzchni 648 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna,
  • działka nr 4348 o powierzchni 688 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna,
  • działka nr 4349 o powierzchni 670 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna.

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone w rejonie ul. Podgórskiej w Jaworznie. Kompleksy działek stanowią nieruchomości o regularnych kształtach pozwalających na optymalną zabudowę zgodnie z przeznaczeniem. Działki porośnięte trawą i pojedynczymi drzewami. Działki niezagospodarowane.
Nieruchomości zlokalizowane w dzielnicy nowobudowanej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych. W dalszej odległości pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działki położone przy nowopowstałej drodze o nawierzchni asfaltobetonowej.
W działce drogowej – sieć wodociągowa. Uzbrojenie terenów sąsiednich: sieć kanalizacyjna, wodociągowa, energetyczna.
Biuro ds. Geologii: z uwagi na wychodnie utworów węglanowych oraz obszary na krawędziach niecek osiadań górniczych, każda inwestycja winna zostać poprzedzona wykonaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (dz. nr 4346, 4347, 4348, 4349).

Działki objęte są księgą wieczystą Nr KA1J/00046881/4, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Byczyna”: 5MNU – Zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności.

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
1) nr 4344 o pow. 602 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 126.390,00 zł,
2) nr 4345 o pow. 666 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 139.840,00 zł,
3) nr 4346 o pow. 764 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 160.310,00 zł,
4) nr 4347 o pow. 648 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 136.050,00 zł,
5) nr 4348 o pow. 688 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 144.440,00 zł,
6) nr 4349 o pow. 670 m² w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 140.650,00 zł.
Do cen nieruchomości uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
1) dla dz. nr 4344 w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 18.900,00 zł,
2) dla dz. nr 4345 w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 21.000,00 zł,
3) dla dz. nr 4346 w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 24.000,00 zł,
4) dla dz. nr 4347 w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 20.500,00 zł,
5) dla dz. nr 4348 w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 21.600,00 zł,
6) dla dz. nr 4349 w obr. geod. 200 m. Jaworzna: 21.100,00 zł,
wnieść należy w terminie do 24 maja 2023 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr … w obr. geod. 200” (wpisać należy nr działki, którego dotyczy wadium). Za wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargów: 31 maja 2023 r. sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:00.

Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik powinien przedstawić komisji przetargowej :
– dokument tożsamości,
– pisemne pełnomocnictwo do występowania w imieniu mocodawcy, w przypadku działania przez pełnomocnika,
– w przypadku małżonków pisemne pełnomocnictwo współmałżonka do udziału w licytacji,
– w przypadku przedsiębiorców, aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumenty upoważniające do działania w ich imieniu,
– wypełniony formularz zgłoszenia udziału w przetargu (do pobrania kliknij)

Zobacz pełną treść ogłoszenia o przetargu

Skip to content