Skip to content

Nabór wniosków o dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”.

Wnioski przedsiębiorców będą przyjmowane od dnia 21 grudnia 2020r. do dnia 31 stycznia 2021r.  wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA


Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  • na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w art. 15zze4 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (wykaz PKD),
  • działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 września 2020 r.,
  • przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

WAŻNE!
Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż” https://bit.ly/3pbLFjX

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie pod numerem telefonu: 32 61-81-937

Skip to content